Valmistavan teknologiateollisuuden ennakointikartta

Valmistavan teknologiateollisuuden näkymiä ja ilmiöitä

Päivitetty 22.12.2022

Valmistavan teknologiateollisuuden ennakointikartalle on koottu ilmiöitä PESTE-kategorisoinnin (poliittinen, ekonominen, sosiaalinen, teknologinen, ekologinen) mukaisesti. PESTE on toiminut karttatyöskentelyssä jäsennyksen välineenä. Alla on poimintoja kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla hiirellä ilmiöpallon päällä. Saat esiin ilmiöstä kertovan, taustoittavan tekstin ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoa sektorikuvauksesta.

Ilmastonmuutos on luonut tarpeen uusia energiajärjestelmiä ja siirtyä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, myös geopoliittiset kiistat ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut energiamarkkinoihin ja nostanut esimerkiksi energian hintoja. Tästä johtuen energiaa käsittelevät ilmiöt näkyvät vahvasti toimialan ennakointikartalla (esimerkiksi eri sektoreilla ilmiöt Energian hinnat, Energian käyttö kiristykseen, Energian tuottajakuluttajat), kuin myös päästöjen vähennystä ja vaihtoehtoisia polttoaineita käsittelevät ilmiöt (ilmiöt poliittisella ja ekologisella sektorilla Päästöjen hillintä, Polttoaineen vaihtaminen, Biopolttoaineet, Synteettiset polttoaineet, Vetytalous, Polttoainetta ilmasta). Ennakointikartalta löytyy myös toimialan vastuullisten toimintatapojen (ilmiöt Vastuullisuus, Vastuullisuusraportointi) merkitystä nostavia ilmiöitä. Sähköistymisen ja akkualan merkityksen kasvun johdosta toimialan kartalle on luotu Lounais-Suomen akku- ja sähköistymisklusterin rakentumisen ilmiö (ilmiö teknologisella sektorilla Lounais-Suomen akku- ja sähköistymisklusteri). Myös muuttunutta maailmantilannetta käsitteleviä ilmiöitä Venäjän hyökättyä Ukrainaan (pääosin poliittisella sektorilla ilmiöt Varautumistoiminta, Hybridisodankäynti, Sota Euroopassa, Venäjän romahdus, Vallanvaihto Venäjällä, BANI-ilmiö) on vahvasti esillä toimialan kartalla.

Teknologian kehityssuuntaa kuvastavat ennakointikartalla esimerkiksi näkyvät automatiikan ja robotiikan kehittymistä käsittelevät ilmiöt, nämä muuttavat myös toimialla tehtäviä töitä ja tarvittavia taitoja (ilmiöt teknologisella ja ekonomisella sektorilla Automaatio+robotiikka, Teollinen internet (IIot), Eleohjausranneke, Teknologiahurmos). Samalla kartalla näkyvät erilaiset, muuttuvat työntekemisen tavat, käytännöt ja työntekijän roolit (esimerkiksi ilmiöt eri sektoreilla Joustava työskentely, Itse- ja yhteisohjautuvuus, Työllisyyden häiriöt). Teknologiateollisuuden kilpailukyvylle on erityisen tärkeää saada osaavaa työvoimaa, myös työperäistä maahanmuuttoa (ilmiöt sosiaalisella sektorilla Osaajatarve, Työperäinen maahanmuutto). Tästä huolimatta kilpailu osaajista esimerkiksi ikääntyvän väestön myötä kasvaa (ilmiö Globaali työvoimakilpailu), mikä nousee ilmiönä ennakointikartalla. Myös erilaiset osaamisen osoittamisen muodot, näistä esimerkkinä sertifikaatit, lisääntyvät (ilmiöt sosiaalisella sektorilla Osaamisjatkumo ja sertifikaatit, Pätevyydet).

Ennakointikartalta erottuvat myös talouden trendit, toimintamallit ja kilpailuasetelmat, joista esimerkiksi toimijoiden välisten ekosysteemien rakentumisen lisääntyminen toimialan sisällä kuin eri toimialojen välillä nousee ilmiöissä esille (ekonomisella sektorilla ilmiöt Bisnesekosysteemi, Tuotteista asiakassuhteisiin, Finanssi ja omistus, Tekoälybotit asiakkaina). Myös hyvää arvo- ja toimintaketjujen hallintaa käsittelevä ilmiö erottuu kartalla (ilmiö Hyvä arvo- ja toimintaketjujen hallinta).