Vastuullisuus

Vastuullisuus

Kriteerit siihen, mitä asiakkaat pitävät vastuullisesti tuotettuna, kiristyvät vaiheittain. Media seuraa aiempaa voimakkaammin tuotteiden ja tuotannon vastuullisuutta, ja kuluttajat pakottavat tarvittaessa nopeasti brändejä muuttamaan toimintatapojaan.

Erityisesti suuria brändejä hallinnoivilta yrityksiltä odotetaan yhä enemmän vastuullisuutta. Vastuullista ja läpinäkyvää tuotantoa voidaan pitää yhä vahvempana markkinointi- ja brändietuna yritykselle. Epäeettisyydestä ja vastuuttomuudesta on tulossa mahdollisesti jopa pahempi asia kuin epäekologisuudesta.

Vastuullinen matkailun yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävä kehitys voidaan nähdä tavoitteena, johon yritysvastuulla pyritään.

Kestävyyden, eli ekologisen, sosio-kulttuurisen ja taloudellisen vastuun tulee näkyä sekä teoissa että sanoissa ja siksi matkailuyrityksille suositellaan kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista kaikissa sen ulottuvuuksissa. Luonnon hyödyntäminen matkailupalveluissa edellyttää ympäristö- ja sosio-kulttuuristen vaikutusten vahvaa hallintaa ja resursseista huolehtimista: toimintaa vastuullisesti luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta. Kestävän kehityksen käytäntöjen ulottaminen kaikkien matkailutoimijoiden päivittäiseen toimintaan mahdollistaa tulevaisuudessakin alueen elinkeinojen tasapainoisen kehityksen ja kannattavan liiketoiminnan sekä eri toimialojen kestävän rinnakkaiselon luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta.

Vastuullinen toimintatapa on matkailuyritykselle jatkossa yhä tärkeämpi tapa toimia ja kestävien valintojen näkyminen asiakkaan kosketuspinnassa on edellytys kilpailukykyiseen, pitkäjänteiseen toimintaan. Tutkimukset osoittavat, että vastuullisesti toimivien yritysten asiakastyytyväisyys ja koettu laatutaso ovat korkeampia. Yritykset saavat myös merkittäviä kustannussäästöjä energiasäästöjen kautta. Matkailijoille tärkeimpiä kestävyyden osoituksia matkailupalveluissa ovat mm. vesi- ja energiatehokkuus, jätehuolto, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttö, paikallinen työllistäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen väestön huomioiminen. Aikaansa seuraava matkailuyritys ymmärtää vastuullisten toimintatapojen merkityksen elinkeinonsa ja ympäristön tulevaisuudelle, , ja tiedostaa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan olevan oleellista yrityksen taloudellisen jatkuvuuden kannalta.

Lähteet:

Business Finland: kestävä ja vastuullinen matkailu

Futures Platform

Kuva: Varsinais-Suomen liiton kuvapankki