Kauppa

Kuva: Raseko

Syksy 2021:

Kaupan alan ennakointiryhmä elämystalouden, asiakassovellusten ja digitaalisen kaupan eri muotojen parissa

Syksyn 2021 aikana työryhmä on valinnut ennakointikartalta tärkeimmät muuttujat, joiden ajatellaan vaikuttavan eniten alan tulevaisuuteen. Näiden ympärille on muodostettu tulevaisuuskuvia, joista puolestaan on rakennettu tulevaisuusskenaarioiden pohja.

Avainmuuttujat kaupan alan osalta ovat:

 • Kulutuksen suunta​
 • Älykkäät toimitusketjut​
 • Kauppapaikka​
 • Kuluttajasegmentit ja kuluttajan valta​
 • Omistaminen​
 • Jokin sääntely​
 • Osaava työvoima

Tulevaisuuskuvat:

Avainmuuttujat on listattu tulevaisuustaulukkoon, ja jokaista muuttujaa on lähdetty tarkastelemaan neljän erilaisen kehitysvaihtoehdon kannalta.

 • Hidas muutos
 • Koodattu kulutus
 • Ylikulutus
 • Jakautunut kulutus

Skenaariot:

Tulevaisuuskuvista on ryhdytty loppusyksyllä 2021 rakentamaan skenaarioita, mahdollisia tulevaisuuksia. Skenaarioita ei priorisoida, eikä niiden ajatella toteutuvan kokonaisuudessaan. Sen sijaan skenaarioista voi toteutua osia. Tarkoitus on siis tarkastella skenaarioiden muodostamaa kokonaisuutta. Tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista. Skenaarioiden avulla pyritään hahmottamaan alan mahdollisia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskulkuja.

Skenaarioiden ajanjaksoina ovat lähitulevaisuus 2022–2025 sekä tulevaisuus 2026–2030. Näihin molempiin ajanjaksoihin kohdistuvia päätöksiä ja valintoja teemme jo parhaillaan tässä hetkessä.

Esimerkki skenaariosta (Koodattu kulutus): TÄÄLLÄ

Ajatuksia tulevaisuuden osaamisista:

Työryhmän keskusteluissa tulevaisuuden osaamistarpeet ovat vahvasti esillä. Skenaariotyön jälkeen jokaiseen eri skenaarioon liittyvistä osaamisista koostetaan osaamisprofiileja alan tulevaisuuden työtehtäviin peilaten.

Alustavasti keskustelua tulevaisuuden osaamisen ympärillä ovat herättäneet mm. seuraavat asiat:

 • Osaavan työvoiman saatavuus ja maahanmuuttokysmykset
 • Robottien ja koodauksen merkitys ja liitännäiset osaamistarpeet
 • Kaupan alan pito- ja vetovoimakysymykset osaavan työvoiman suhteen
 • Eriarvoistumiskysymykset (asiantuntijatyö ja suorittava työ)
 • ”Osa osallistuu työhön, osa ei”
 • Automaation eteneminen ja robotisaation kysymykset

 

KEVÄT 2021:

Kaupan alan työryhmä työstää tulevaisuuden ilmiökarttaa – keskustelun kärjessä kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja digitalisaatio

Kaupan alan työryhmä on aloittanut toiminnan työstämällä alan ilmiökarttaa. Keskeisiksi aiheiksi ovat nousseet työvoimakysymykset ja suorittavan tason työntekijöiden puute, esimiesten taidot työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisessä, teknologian tuomat muutokset työhön, ja työn tekemisen muoto mm. useammat tulolähteet sekä itsensä työllistäminen.

Kaupan alalla käydään läpi rakennemuutosta

 Muuttuva asiakaskäyttäytyminen, digitalisointi, tekoäly, globaalit kilpailijat, polarisoituminen, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos mullistavat alan toimintaa, ja toisaalta luovat myös uusia mahdollisuuksia. Tekninen ja rakenteellinen muutos edellyttää yrityksiltä uusia liiketoimintavalmiuksia ja uudenlaista roolia kokemusten tuottajana.

Muutokset yritysrakenteessa ja kuluttajakäyttäytymisessä

 Kaupan alan yritysrakenteessa odotetaan tapahtuvan muutoksia. Verkkokauppa ja isot toimijat valtaavat alaa, erikoiskauppa kärsii yrityskadosta. Kaupungistuminen, syntyvyyden väheneminen ja väestön vanheneminen muuttaa yhteiskuntaa ja hyvinvoinnin jakautumista. Kuluttajat kaipaavat entistä enemmän elämyksiä. Omistamisen merkitys on vähentymässä, ja jakamistalous lisääntyy sekä etsii uusia muotojaan.

Kaupan alan ennakointiryhmän esitys 10.6 ennakointifoorumissa.