Kauppa

Kuva: Raseko

Kevät 2023:

Kaupan alan keskeisiä osaamiskapeikkoja mm. digitalisaatioon, liiketoimintaosaamisen ja vuorovaikutus- ja viestintäosaamiseen liittyvät taidot

Kaupan alan ennakointiryhmä on päivittänyt ennakointikartan sekä käynyt aktiivista keskustelua skenaarioihin liittyvistä muutostekijöistä ja aloittanut osaamiskapeikkoja koskevan työskentelyn. Osaamiskapeikkoja koskenut työskentely on perustunut jo aiemmin laadittujen osaamisprofiilien perustalle.

Katso lisää täältä: Kaupan alan työryhmä_Osaamiskapeikot kevät 2023

Katso myös keväällä 27.4.2023 pidetyn kaupan alan ennakointitilaisuuden aineistot täältä:

Kaupan alan osaamistarpeet 27.4.2023_Johanna Teräs

Kaupan alan työryhmä_Osaamiskapeikot kevät 2023

Kaupan osaamistarpeet kaksoissiirtymän aikakaudella 27.4.2023

_PAM Tulevaisuuden kaupan osaaminen_27.4.2023_Kaupan liitto

Kevät 2022:

Joko kohta kaikenlaiseen kulutukseen on sovellus?
Kaupan alan neljä tulevaisuusskenaariota

Keväällä 2022 Kaupan alan työryhmä on tehnyt skenaariotyötä, eli hahmotellut toimialan vaihtoehtoisia ja mahdollisia tulevaisuuksia. Tuloksena on neljä erilaista skenaariota:

 • Koodattu kulutus, jossa sovellukset ottavat vallan ja tekoäly ohjaa kuluttajaa
 • Hidas muutos, jossa mennään kohti yrittäjyysyhteiskuntaa
 • Kulutuksen ylivalta, jossa kulutus vain kasvaa ja mikään ei riitä
 • Jakautunut kulutus, jossa kuluttajakunta segmentoituu ja vaihtoehtojen määrä yltyy

Alla skenaarioiden lyhyet kuvaukset.

Koodattu kulutus -tulevaisuuskuvassa digitaalisen alustatalouden rooli on kasvanut merkittäväksi. Kaikenlaiseen kulutukseen on olemassa sovellus. Kuluttajan valinnat perustuvat tekoälyyn ja sovelluksen helppouteen ja myös suosittelijat ohjaavat kulutusta. Aineettomasta infrasta (osaaminen, metataidot ja niiden taso, koodit, menetelmät, brändi, yms) on tullut yhä tärkeämpi kilpailutekijä. Kansainväliset korporaatiot ja kaupan jättiläiset vaikuttavat kaupankäyntiin.

Hidas muutos –tulevaisuuskuvassa maapalloa suojellaan ilmastonmuutokselta itsestäänselvyytenä. Kuluttajia ohjaa pidä huolta ja kierrätä -periaate ja  bulkkitavaran kulutus vähenee. Yrittäjyys korostuu: pienyrittäjyys, yrittäjämäiset työsuhteet, paikalliset palvelut, yrittäjämäinen toiminta, eläkeläisten yrittäjyys. Verkkokauppa ja kivijalkakauppa säilyvät rinnakkain, mutta uudistuneena.

Kulutuksen ylivalta -tulevaisuuskuvassa kulutetaan yli perustarpeiden. Osa kuluttajista addiktoituu: Shoppaholistit, verkkokauppa-addiktit, avatar- & metaverse-toimijat käyttävät erilaisia alustoja ja toimivat myös keskenään. Ihmiset kuluttavat kaikki rahansa saadakseen hetkellisen mielihyvä, sillä millään ei ole enää merkitystä, koska maapallon tuhoutumista ei voi enää estää. Työpaikkoja avautuu nuuskijoille, eli verkossa ja verkostoissa toimiville tuotekehittäjille, käyttöoikeuksien myyjille ja digitaalisen kaupankäynnin osaajille.

Jakautunut kulutus -tulevaisuuskuvassa kuluttajat segmentoituvat. Toimintoja mahdollista tehdä kahdella tavalla eli reaalimaailmassa ja digitaalisessa maailmassa, ja käynnissä on asennemuutos.  Tekoälyn rooli korostuu, sillä sen avulla kuluttajat pystyvät tekemään entistä parempia kulutuspäätöksiä. Yhteiskunta jakautuu erilaisiin markkinoihin, joissa tehdään eri asioita kuin aikaisemmin ja erilaisten ryhmien kesken (pienet rajautuvat ryhmät,  alakulttuuriin liittyvät toiminnot).

Lue kokonaiset skenaariokuvaukset täältä:

Kaupan alan skenaariot 2022-2030

Kaupan alan osaamisen profilointi

Osaamisprofiilit on johdettu skenaarioista. Skenaariot on esitelty lyhyesti ohessa profiilien yhteydessä ja pidemmin tämän osion yläpuolella. Osaamistarpeita on siis mietitty sen mukaan, mitä tarvittaisiin toivottavassa, mullistavassa ja ei-toivottavassa tulevaisuudessa tai nykytilan jatkumossa. Työryhmissä on laadittu sekä eri työtehtävien osaamisprofiileja että työpaikkailmoituksia.

Tutustu kaupan alan osaamisprofiileihin ja  työpaikkailmoituksiin täältä:

Kaupan ala osaamisen profilointi 2022-2030

 

Syksy 2021:

Kaupan alan ennakointiryhmä elämystalouden, asiakassovellusten ja digitaalisen kaupan eri muotojen parissa

Syksyn 2021 aikana työryhmä on valinnut ennakointikartalta tärkeimmät muuttujat, joiden ajatellaan vaikuttavan eniten alan tulevaisuuteen. Näiden ympärille on muodostettu tulevaisuuskuvia, joista puolestaan on rakennettu tulevaisuusskenaarioiden pohja.

Avainmuuttujat kaupan alan osalta ovat:

 • Kulutuksen suunta​
 • Älykkäät toimitusketjut​
 • Kauppapaikka​
 • Kuluttajasegmentit ja kuluttajan valta​
 • Omistaminen​
 • Jokin sääntely​
 • Osaava työvoima

Tulevaisuuskuvat:

Avainmuuttujat on listattu tulevaisuustaulukkoon, ja jokaista muuttujaa on lähdetty tarkastelemaan neljän erilaisen kehitysvaihtoehdon kannalta.

 • Hidas muutos
 • Koodattu kulutus
 • Ylikulutus
 • Jakautunut kulutus

Skenaariot:

Tulevaisuuskuvista on ryhdytty loppusyksyllä 2021 rakentamaan skenaarioita, mahdollisia tulevaisuuksia. Skenaarioita ei priorisoida, eikä niiden ajatella toteutuvan kokonaisuudessaan. Sen sijaan skenaarioista voi toteutua osia. Tarkoitus on siis tarkastella skenaarioiden muodostamaa kokonaisuutta. Tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista. Skenaarioiden avulla pyritään hahmottamaan alan mahdollisia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskulkuja.

Skenaarioiden ajanjaksoina ovat lähitulevaisuus 2022–2025 sekä tulevaisuus 2026–2030. Näihin molempiin ajanjaksoihin kohdistuvia päätöksiä ja valintoja teemme jo parhaillaan tässä hetkessä.

Esimerkki skenaariosta (Koodattu kulutus): TÄÄLLÄ

Ajatuksia tulevaisuuden osaamisista:

Työryhmän keskusteluissa tulevaisuuden osaamistarpeet ovat vahvasti esillä. Skenaariotyön jälkeen jokaiseen eri skenaarioon liittyvistä osaamisista koostetaan osaamisprofiileja alan tulevaisuuden työtehtäviin peilaten.

Alustavasti keskustelua tulevaisuuden osaamisen ympärillä ovat herättäneet mm. seuraavat asiat:

 • Osaavan työvoiman saatavuus ja maahanmuuttokysmykset
 • Robottien ja koodauksen merkitys ja liitännäiset osaamistarpeet
 • Kaupan alan pito- ja vetovoimakysymykset osaavan työvoiman suhteen
 • Eriarvoistumiskysymykset (asiantuntijatyö ja suorittava työ)
 • ”Osa osallistuu työhön, osa ei”
 • Automaation eteneminen ja robotisaation kysymykset

 

KEVÄT 2021:

Kaupan alan työryhmä työstää tulevaisuuden ilmiökarttaa – keskustelun kärjessä kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja digitalisaatio

Kaupan alan työryhmä on aloittanut toiminnan työstämällä alan ilmiökarttaa. Keskeisiksi aiheiksi ovat nousseet työvoimakysymykset ja suorittavan tason työntekijöiden puute, esimiesten taidot työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisessä, teknologian tuomat muutokset työhön, ja työn tekemisen muoto mm. useammat tulolähteet sekä itsensä työllistäminen.

Kaupan alalla käydään läpi rakennemuutosta

 Muuttuva asiakaskäyttäytyminen, digitalisointi, tekoäly, globaalit kilpailijat, polarisoituminen, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos mullistavat alan toimintaa, ja toisaalta luovat myös uusia mahdollisuuksia. Tekninen ja rakenteellinen muutos edellyttää yrityksiltä uusia liiketoimintavalmiuksia ja uudenlaista roolia kokemusten tuottajana.

Muutokset yritysrakenteessa ja kuluttajakäyttäytymisessä

 Kaupan alan yritysrakenteessa odotetaan tapahtuvan muutoksia. Verkkokauppa ja isot toimijat valtaavat alaa, erikoiskauppa kärsii yrityskadosta. Kaupungistuminen, syntyvyyden väheneminen ja väestön vanheneminen muuttaa yhteiskuntaa ja hyvinvoinnin jakautumista. Kuluttajat kaipaavat entistä enemmän elämyksiä. Omistamisen merkitys on vähentymässä, ja jakamistalous lisääntyy sekä etsii uusia muotojaan.

Kaupan alan ennakointiryhmän esitys 10.6 ennakointifoorumissa.