Matkailu

Kuva: Varsinais-Suomen liitto

Kesä 2023:

Matkailualan koulutuksen isot haasteet: työvoimapula ja vastuullisen matkailun tulevaisuus

Matkailualan ennakointiryhmä nostaa jatkotyössään vahvasti esille työkulttuurin muutospaineet ja uudenlaiset työnkuvat lähitulevaisuuden haasteina. Miten järjestetään asiakaspalvelu tulevaisuudessa ja mitä roolia esimerkiksi digitaaliteknologia esittää vaikkapa asiakaspalvelussa ja matkailualan ymmärryksellä. Edelleen kestävän matkailun, paikallisuuden ja uudistavan matkailun sekä yrittäjyyden kysymykset ovat esillä osaamisesta puhuttaessa.

Lue koko yhteenveto ja alustavat esitykset koulutusratkaisuiksi täältä.

Kevät 2022:

Luksusta ja kestävää matkailua vaiko työvoimakriisi?
Matkailun neljä tulevaisuusskenaariota

Keväällä 2022 Matkailun työryhmä on tehnyt skenaariotyötä, eli hahmotellut toimialan vaihtoehtoisia ja mahdollisia tulevaisuuksia. Tuloksena on neljä erilaista skenaariota:

 • Vetovoimainen ja vastuullinen Varsinais-Suomi matkailijoiden, työntekijöiden ja yrittäjien kannalta (toivotun mukainen tulevaisuus) 
 • Selviytymisen keinoja kriisiytyneen työvoimapulan ja luontokadon aikana (ei-toivottava tulevaisuus) 
 • Turun saaristo- ja luontokohteet kestävän matkailun kärkenä (nykytilan jatkumo -tulevaisuus) 
 • Uudet teknologiat ja joustavuus sopeutumisen välineenä epävarmoina aikoina (mullistus, täysin yllätyksellinen tulevaisuus)

  Miten skenaariot laadittiin?

Matkailualan skenaarioissa korostuvat uuden teknologian mahdollisuudet muun muassa liikkumisen sekä kommunikaation ja tiedon välittämisen kannalta. Luksus ja laatu vastuullisuuden kautta koettuna nousee tärkeäksi Varsinais-Suomen matkailualaa tulevaisuudessa kuvaavaksi piirteeksi. Keskeisimmiksi uhkakuviksi nousevat saaristomeren tila sekä globaalit epävarmuustekijät. Osaavan ja motivoituneet työvoiman saatavuus on matkailualan tulevaisuuden kannalta kohtalonkysymys.

Lue kokonaiset skenaariokuvaukset täältä:

Matkailun skenaariot_2022-2030

Matkailun osaamisen profilointi

Osaamisprofiilit on johdettu skenaarioista. Skenaariot on esitelty lyhyesti ohessa profiilien yhteydessä ja pidemmin tämän osion yläpuolella. Osaamistarpeita on siis mietitty sen mukaan, mitä tarvittaisiin toivottavassa, mullistavassa ja ei-toivottavassa tulevaisuudessa tai nykytilan jatkumossa. Työryhmissä on laadittu sekä eri työtehtävien osaamisprofiileja että työpaikkailmoituksia.

Tutustu matkailun 2022 – 2030 tehtävänkuviin ja työpaikkailmoituksiin täältä:

Matkailu osaamisen profilointi 2022-2030

Syksy 2021:

Matkailualan ennakointiryhmä koronan, kestävän matkailun, digitaalisen palvelu- ja myyntiprosessin ja alan vetovoimakysymysten äärellä

Syksyn 2021 aikana työryhmä on valinnut ennakointikartalta tärkeimmät muuttujat, joiden ajatellaan vaikuttavan eniten alan tulevaisuuteen. Näiden ympärille on muodostettu tulevaisuuskuvia, joista puolestaan on rakennettu tulevaisuusskenaarioiden pohja.

Esimerkki syksyn työn tuloksista: Klikkaa kuvaa, niin esitys avautuu.

Avainmuuttujat matkailualan osalta ovat:

• Lähimatkailu, paikallisuus ja luonto: huolena saaristomeren tilanne
• Liikkumisen muodot tulevaisuudessa, miten saavutettavia kohteemme ovat?
• Teknologiset muutosvoimat: virtuaalitodellisuus ja kokemusten jakaminen somessa
• Työn ja vapaa-ajan lomittuminen: etätyön mahdollisuudet, entä miten käy työmatkailun?
• Terveysturvallisuus painottuu tulevaisuudessa yhä voimakkaammin
• Matkailualan imago ja houkuttelevuus
• Yhteistyötä yli omien rajojen
• Merkityksellisyyden kokemukset ja vastuulliset valinnat yhä tärkeämpään osaan matkailijoilla

Tulevaisuuskuvat:

Avainmuuttujat on listattu tulevaisuustaulukkoon, ja jokaista muuttujaa on lähdetty tarkastelemaan neljän erilaisen kehitysvaihtoehdon kannalta.

 • Turun saaristo- ja luontokohteet kestävän matkailun kärkenä (Jatkuvuus)
 • Vetovoimainen ja vastuullinen Varsinais-Suomi matkailijoiden, työntekijöiden ja yrittäjien kannalta (Toivottavuus)
 • Selviytymisen keinoja kriisiytyneen työvoimapulan ja luontokadon aikana (Uhka)
 • Uudet teknologiat ja joustavuus sopeutumisen välineenä epävarmoina aikoina (Mullistus)

Skenaariot:

Tulevaisuuskuvista on ryhdytty loppusyksyllä 2021 rakentamaan skenaarioita, mahdollisia tulevaisuuksia. Skenaarioita ei priorisoida, eikä niiden ajatella toteutuvan kokonaisuudessaan. Sen sijaan skenaarioista voi toteutua osia. Tarkoitus on siis tarkastella skenaarioiden muodostamaa kokonaisuutta. Tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista. Skenaarioiden avulla pyritään hahmottamaan alan mahdollisia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskulkuja.

Skenaarioiden ajanjaksoina ovat lähitulevaisuus 2022–2025 sekä tulevaisuus 2026–2030. Näihin molempiin ajanjaksoihin kohdistuvia päätöksiä ja valintoja teemme jo parhaillaan tässä hetkessä.

Ajatuksia tulevaisuuden osaamisista:

Työryhmän keskusteluissa tulevaisuuden osaamistarpeet ovat vahvasti esillä. Skenaariotyön jälkeen jokaiseen eri skenaarioon liittyvistä osaamisista koostetaan osaamisprofiileja alan tulevaisuuden työtehtäviin peilaten.

Alustavasti keskustelua tulevaisuuden osaamisen ympärillä ovat herättäneet mm. seuraavat asiat:

 • Moniosaaminen ja monialaisuus
 • Asiakaspalveluosaaminen uusi tuleminen ja merkityksellisyys
 • Palvelupolkujen ymmärtäminen ja soveltaminen
 • Kestävyys ja vastuullisuus osaamisen ytimessä
 • Digitaaliset taidot ja uuden teknologian hyödyntäminen
 • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Sukupolvenvaihdokset: uusia yritysideoita?

Kevät 2021:

Matkailualan työryhmä ennakoi koronan pitkäaikaisvaikutuksia ja digitaalisuuden haasteita

Matkailualan työryhmän keskusteluissa on korostunut koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutukset sekä digitaalisuuden tuomat haasteet alalle. Ryhmässä on pohdittu koronan seurauksia hyvin perustavanlaatuisilla tavoilla. On keskusteltu esimerkiksi matkailun määritelmän mahdollisista muutoksista sekä siitä, millaisilla motivaatioilla tulevaisuudessa matkaillaan.

Matkailualan ennakointiryhmän esitys 10.6 ennakointifoorumissa.

Paluuta vanhaan normaaliin ei enää ole

Työryhmän yhtenäinen näkemys on, että matkailualalla ei enää ole paluuta niin sanottuun vanhaan normaaliin. Panostukset terveysturvallisuuteen kuten hygieniaan ovat tulleet jäädäkseen matkailualalle. Pysyviä muutoksia nähdään myös työmatkustamisessa etätyön jäädessä ainakin osittain pysyväksi ratkaisuksi monella eri alalla. Monipaikkaisuus, kuten vapaa-ajan asumisen muotojen limittyminen etätyöskentelyyn korostuvat, mikä luo mahdollisuuksia Varsinais-Suomen matkailulle.

Digitaaliset tuotteet ja palvelut läpäisevät matkailun kentän yhä voimakkaammin. Ostopäätöksiä tehdään yhä lyhyemmällä aika-akselilla ja matkailupalveluiden ostaminen siirtyy verkkoon. Korona on edistänyt virtuaalisen matkailun kehittämistä, missä nähdään lupaavia innovaatioita. Myös sosiaalisen median yhä voimakkaampi vaikuttavuus matkailun trendeihin on tiedostettu työryhmän keskusteluissa.

Työryhmässä on pohdittu sitä, lisääkö matkailu tulevaisuudessa eriarvoisuutta. On keskusteltu esimerkiksi siitä, kasvaako matkailuun liittyvä byrokratia myös pidemmällä aikavälillä. Työryhmän keskustelujen perusteella kuitenkin luotetaan yhä siihen, että niin sanotun resonanssimatkailun merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan. Matkailijat tulevat etsimään aitoja, paikallisia kohtaamisia, ja merkityksellinen vuorovaikutus matkailijoiden ja matkailupalveluiden tuottajien välillä korostuu. Matkailua tulee tulevaisuudessa kehittää entistäkin vastuullisemmin ja kestävän kehityksen periaatteisiin nojautuen.

Erityishuomiota osaavan työvoiman saatavuuteen

Osaavan työvoiman saatavuus herättää huolta työryhmässä jo tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa tämä tulee olemaan entistä suurempi haaste alueen matkailualan kehittymiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinaissuomalaisten yritysten, koulutuksen järjestäjien ja alueorganisaatioiden tulee tehdä entistäkin tiiviimpää ja vahvempaa yhteistyötä. Työryhmä näkee, että matkailualan imagoa tulee parantaa pitkäjänteisesti.

Korona on todennäköisesti luonut matkailualalle patoutunutta kysyntää, johon pitää osata vastata lähitulevaisuudessa. Käytännön tasolla erityistä huomiota tulee kiinnittää tuotteistamistaitoihin ja digitaaliseen osaamisen vahvistamiseen. Matkailijat tulevat tulevaisuudessa tekemään yhä voimakkaammin arvovalintoja ostopäätöksissään. Kotimaisuus ja lähituotteet ja -palvelut nähdään työryhmässä aitona vaihtoehtona ulkomaanmatkailulle, ja tätä trendiä tulee matkailun kehittämisessä tukea. Erityisesti saaristoon suuntautuvan matkailun kestävään ja vastuulliseen kehittämiseen tulee panostaa lähivuosina.