Lääkekehitys

Kuva:Pixabay

Kevät 2022:

Erikoistuneita lääkekehityksen osaajia vaiko synteettisen datan käyttöä?

Keväällä 2022 Lääkekehityksen työryhmä on tehnyt skenaariotyötä, eli hahmotellut toimialan vaihtoehtoisia ja mahdollisia tulevaisuuksia. Tuloksena on neljä erilaista skenaariota:

  • Osaajapula ja osaamisen erikoistuminen (toivotun mukainen tulevaisuus)
  • Lisääntynyt tarve uusille aihioille (ei-toivottava tulevaisuus)
  • Toiminta jatkuu, maailma muuttuu (nykytilan jatkumo -tulevaisuus)
  • Kriisit luovat uusia mahdollisuuksia (mullistus, täysin yllätyksellinen tulevaisuus)  

Lue skenaariokuvaukset sekä arvio skenaarioiden vaikutuksesta alan koulutukseen täältä:

Lääkekehityksen skenaariot ja osaamisprofiileja 2022-2030

Miten skenaariot laadittiin?

Syksy 2021:

Lääkekehityksen ennakointiryhmä uusien tutkimusmenetelmien ja uusien sairauksien sekä muuttuvien viranomaisvaatimusten parissa

Lääkekehityksen ja terveysteknologian ryhmä jakautui kahdeksi eri ryhmäksi kesällä 2021. Tällä sivulla esitellään jatkossa lääkekehityksen ryhmän tuloksia ja työvaiheita.

Syksyn 2021 aikana työryhmä on valinnut ennakointikartalta tärkeimmät muuttujat, joiden ajatellaan vaikuttavan eniten alan tulevaisuuteen. Näiden ympärille on muodostettu tulevaisuuskuvia, joista puolestaan on rakennettu tulevaisuusskenaarioiden pohja.

Esimerkki syksyn työn tuloksista: Klikkaa kuvaa, niin esitys avautuu.

Avainmuuttujat lääkekehityksen osalta ovat:

  • Teknologia: Millaisia lääkeaineita? Uudet tutkimusmenetelmät? AI?
  • Ympäristö / yhteiskunta: Millaisia tarpeita? (sairauskirjon muutos, sairauksien parantaminen/oireiden hoito/ennaltaehkäisy)
  • Missä lääkeitä kehitetään/valmistetaan? Kansalliset tuet / huoltovarmuus / teollisuuden keskittyminen
  • Paradigman muutos: Viranomaisvaatimukset
  • Kestävä kehitys: Ympäristön suojelu

Kevät 2021:

Lääkekehityksen ja terveysteknologian aloilla ennakoinnin keskiössä digitalisaatio ja väestön ikääntyminen

Lääkekehityksen ja terveysteknologian työryhmä aloitti toimintansa keväällä 2021. Ennakointityö on käynnistetty keskustelemalla megatrendien vaikutuksista kärkialojen tulevaisuuteen. Lääkekehityksen ja terveysteknologian aloilla muutosvauhti on nopea.

Lääkekehitys- ja terveysteknologiaryhmän esitys ennakointifoorumissa 10.6.

Kompleksisessa maailmassa tarvitaan monialaista osaamista

Digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly, 3D-printtaus, virtuaalitodellisuus ja terveysdatan hyödyntäminen ovat kaikki lääkekehityksen ja terveysteknologian aloilla merkittäviä muutostekijöitä. Nämä megatrendit vaikuttavat alojen nopeaan muutosvauhtiin, jossa sekä koulutusorganisaatioilla että yksittäisillä yrityksillä on haasteena pitää osaaminen ajan tasalla ja kehityksen kärjessä. Työryhmän keskusteluissa on noussut esiin vahvasti poikkitieteellisen ja monialaisen osaamisen tarve. Esimerkiksi terveysteknologian sovelluskehityksessä olennaisessa terveysdatan hyödyntämisessä tarvitaan paitsi tilastomatemaattista osaamista myös ymmärrystä ihmisen fysiologiasta.

Väestön ikääntyminen synnyttää kysyntää

 Demografiset muutokset ovat olleet paljon esillä työryhmän keskusteluissa. Ihmisten eliniän noustessa ikäsidonnaisten sairauksien ja tapaturmien määrä kasvaa, mikä synnyttää uudenlaisia tarpeita lääkekehitykselle. Väestön ikääntymisen myötä myös kotona asumista tukevan teknologian tarve ja kysyntä kasvavat. Terveydenhuollon etäratkaisut voivat osaltaan auttaa terveyspalveluiden tarjoamisessa ja helpottaa alan työvoimapulaa. Ennaltaehkäisevä lääkehoito, digitaaliset terapiat sekä lääkehoidon henkilökohtaistuminen ovat nousevia trendejä jotka vaikuttavat toimialojen palvelu- ja tuotekehitykseen. Yksilötasolla ollaan myös yhä kiinnostuneempia oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja mittaroinnista, joka sovellusalueena kasvaa voimakkaasti.

Kuva:Pixabay

Ympäristömuutokset lisäävät globaalien kriisien riskejä

Koronapandemian myötä olemme havahtuneet maailmanlaajuisten terveydenhuoltokriisien massiivisiin vaikutuksiin. Lääkekehitys- ja diagnostiikka-alan yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminta sekä tuotantokapasiteetti ovat olleet koko maailman huomion keskipisteenä. Useat alan yritykset ovat myös Varsinais-Suomessa kuuluneet korona-ajan menestyjien joukkoon.

Työryhmän keskusteluissa on pohdittu laajasti ympäristömuutosten arvaamattomia vaikutuksia: ilmaston lämpenemisen vaikutusta globaalien pandemioiden leviämiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Kestävän kehityksen haasteet koskettavat myös lääkekehitystä, sillä kemikaalien päätyminen luontoon ja vesistöihin luo merkittäviä ympäristöongelmia. Lääkkeiden elinkaaren ja lääketeollisuuden sivuvirtojen hallinta on olennainen osa liiketoiminnan kestävää kehitystä.