Globaali kilpailu

Globaali kilpailu

Meriklusterin kilpailu- ja markkinaympäristö nähdään myös tulevaisuudessa globaalina ja kilpailu laajenevana ja jatkuvasti kiristyvänä. Energian, erityisesti öljyn, hinta vaikuttaa merkittävästi ja laajasti koko klusterissa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on valtioille merkittävä verotulojen lähde ja sen taloudelliset vaikutukset ovat suuria sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Merellinen ympäristö on tulevaisuudessa keskeinen resurssi ja tuotannontekijä. Taloudellista potentiaalia on hyvin monella alalla ja radikaalien innovaatioiden sovellusmahdollisuudet moninaisia.

Merelliseen liiketoimintaan kohdistuu suuria odotuksia teollisen rakennemuutoksen, erityisesti palveluliiketoiminnan, laajenemisena entisestään. Lisäksi Arktisten alueiden raaka-aineet, sininen kasvu (”blue growth”), offshore-toiminta ja avomeripuistot luovat mahdollisuuksia mittavaan taloudelliseen kasvuun. Tämän kasvupotentiaalin uskotaan olevan muutamien toimijoiden hallitsemaa.

Maantieteellisistä alueista Aasia nähdään myös tulevaisuudessa talouden veturina, vaikka merkkejä esimerkiksi Kiinan talouden hiipumisesta on havaittu. Afrikan mantere nähdään ”uutena kiinana”, jossa raaka-aineet ja työvoima ovat erittäin edullisia – tosin poliittiset riskit laskevat hurjimpia toiveita. Arktisen alueen merkitys nähdään yhtäältä kasvavana ja toisaalta vähenevänä. Pohjoisimpaan alueeseen liittyy suuria ympäristöriskejä ja poliittisia tekijöitä, jotka hidastavat liiketoiminnan kehittymistä.

Merikuljetusten ja satamien pitkän aikajänteen tulevaisuus nähdään valoisana. Merikuljetukset ovat tulevaisuudessakin kilpailukykyisiä ja uudet tuotantotavat, kuten esimerkiksi 3D-tulostus, nähdään mahdollisuutena laajentaa logistiikkaliiketoimintaa yhdistämällä kuljetukset ja tuotanto. Tällöin ainakin osa tuotannosta voidaan tehdä kuljetusten aikana. Uusissa kuljetusreiteissä korostetaan sekä Koillisväylän että Afrikan mantereen satamien tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia.

Tulevaisuuden riskeinä ja ongelmina tunnistetaan yleisesti ottaen erilaiset turvallisuusriskit ja kuljetuskaluston koon kasvaessa koko toimitusketjun riskit kasvavat. Tulevaisuuden kuljetusten haastajina tunnistetaan lennokkiliikenteen kasvumahdollisuudet esimerkiksi kaupan alalla. Miehittämätön kuljetusteknologia ja lähiaikojen suuret investoinnit satamiin ovat myös muutostekijöitä, jotka vaikuttavat voimakkaasti logistisiin ratkaisuihin.

Lähde:

TEM: Suomen meriklusteri kohti 2020-lukua. (pdf)