Muuttuvat kuljetustavat ja -reitit

Muuttuvat kuljetustavat ja -reitit

Merikuljetusten ja satamien pitkän aikajänteen tulevaisuus nähdään valoisana. Merikuljetukset ovat tulevaisuudessakin kilpailukykyisiä ja uudet tuotantotavat, kuten esimerkiksi 3D-tulostus, nähdään mahdollisuutena laajentaa logistiikkaliiketoimintaa yhdistämällä kuljetukset ja tuotanto. Tällöin ainakin osa tuotannosta voidaan tehdä kuljetusten aikana. Uusissa kuljetusreiteissä korostetaan sekä Koillisväylän että Afrikan mantereen satamien tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia.

Tulevaisuuden innovaatioita ovat esimerkiksi kuljetusten yhdistäminen tiedonkeruuseen ja elintarviketuotantoon. Kuljetusten aikana erityisesti avomeriosuuksilla voidaan kerätä havaintoja ja tietoja, joilla on taloudellista arvoa muille toimijoille. Elintarviketuotannossa voidaan käyttää alusten vesitankkeja ruoan kasvattamiseen. Uusia mahdollisuuksia nähdään myös katkeamattomissa logistiikkaverkostoissa, joissa maaliikenne, sisävesiliikenne, raideliikenne ja merikuljetukset yhdistyvät saumattomasti toisiinsa. Liikenteen solmukohtiin muodostuu liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi asutuskeskuksia. Esimerkiksi satamat voivat tulevaisuudessa
olla houkuttelevia asuinalueita.

Tulevaisuuden riskeinä ja ongelmina tunnistetaan yleisesti ottaen erilaiset turvallisuusriskit ja kuljetuskaluston koon kasvaessa koko toimitusketjun riskit kasvavat. Tulevaisuuden kuljetusten haastajina tunnistetaan lennokkiliikenteen kasvumahdollisuudet esimerkiksi kaupan alalla. Miehittämätön kuljetusteknologia ja lähiaikojen suuret investoinnit satamiin ovat myös muutostekijöitä, jotka vaikuttavat voimakkaasti logistisiin ratkaisuihin.

Silti rahtisatamista voi tulla pääosin tarpeettomia, sillä laivaliikennettä nopeampia mutta halvempia mannertenvälisiä rahtiliikenneratkaisuja on kehitteillä. Kolme lupaavinta nykyisen rahtiliikenteen haastajaa ovat ilmalaivojen ja lennokkien yhdistelmät, 3D-lähivalmistus sekä mantereet yhdistävä, hyperloop-teknologiaa hyödyntävä yliäänityhjiöputki rahtiliikenteelle.

Hyvin suuri osa maailman nykyisestä rahtiliikenteestä kulkee valtavien rahtilaivojen kuljettamissa konteissa. Kontit puolestaan käsitellään ja lähetetään edelleen suurien rahtisatamien logistiikkakeskuksissa. Tämä toimintamalli on ollut toistaiseksi halvin tapa kuljettaa rahtia erityisesti mantereilta toisille, mutta tapa on myös hyvin hidas. Jatkossa tämä malli saattaa muuttua huomattavasti erityisesti uusien merkittävästi nopeampien rahdin ja hyödykkeiden kuljetusmuotojen vuoksi.

Amazonin kehittelemässä uudessa mallissa suuri ilmalaiva kuljettaa valtavan tuotevalikoiman suoraan tehtaalta missä tahansa sijaitsevan kaupungin ylle, missä pienet lennokit hoitavat tilausten mukaisesti tavaroiden jakelun edelleen suoraan ihmisten kotioville. 3D-lähivalmistus taas mahdollistaa tuotannon sijoittamisen lähelle kuluttajia, jolloin rahtisatamia tarvitaan lähinnä tulostuksen raaka-aineiden kuljettamiseen. Virgin Hyperloop One ja DP World puolestaan vievät yhdessä eteenpäin projektia DP World Cargospeed, jonka tarkoituksena on mahdollistaa hyperloop-teknologian hyödyntäminen rahtiliikenteessä.

Lähteet:

TEM: Suomen meriklusteri kohti 2020-lukua (pdf)

Futures Platform