Lääkekehityksen ennakointikartta

(Huom: Kartta on tällä hetkellä jäädytetty eli karttaa ei päivitetä toistaiseksi)

Lääkekehitys ja terveysteknologia -ennakointikartan näkymiä ja ilmiöitä

Lääkekehityksen ja terveysteknologian kartalle on koottu ilmiöitä PESTE-kategorisoinnin (Poliittinen, Ekonominen, Sosiaalinen, Teknologinen, Ekologinen) mukaisesti. PESTE on toiminut karttatyöskentelyssä jäsennyksen välineenä, ja kartalle on tuotu ilmiöitä jokaisesta PESTE-sektorista. Alla on poimintoja kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla hiirellä ilmiöpallon päällä. Saat esiin ilmiöstä kertovan, taustoittavan tekstin ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoa sektorikuvauksesta.

Demografiset muutokset luovat uudenlaisia kuluttajatarpeita

Demografiset muutokset ovat keskeisessä asemassa lääkekehityksen ja terveysteknologian ennakointikartalla. Väestön ikääntyessä ja eliniän pidentyessä sairauksien ja tapaturmien määrä kasvaa, mikä asettaa uudenlaisia tarpeita sekä lääkekehitykselle että terveysteknologian palveluille. Kotona asumista tukevan teknologian tarve ja erilaisten palvelujen kysyntä kasvavat. Terveydenhuollon teknologiset etäratkaisut auttavat terveyspalveluiden tarjoamisessa ja helpottavat osittain alan työvoimapulaa. Osaavan työvoiman saatavuus tuo toimialalle suuria haasteita syntyvyyden laskiessa, toimialan kehittämistarpeiden kasvaessa ja osaamistarpeiden samaan aikaan monimuotoistuessa.

Nopea teknologinen kehitys nostaa jatkuvan oppimisen keskiöön

Nopea teknologinen muutos vaikuttaa vahvasti lääkekehityksen ja terveysteknologian alojen tulevaisuuden näkymiin. Digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja 3D-printtaus, ovat merkittäviä muutostekijöitä, joihin vastaaminen edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä sekä koulutusorganisaatioissa että yrityksissä, mikä lisää jatkuvan oppimisen ja aikaisempaa monimuotoisempien opetusmuotojen tarvetta. Lääkekehityksen ja terveysteknologian aloilla syvällisen substanssiosaamisen rinnalla poikkitieteellisen osaamisen merkitys kasvaa. Datan arvon kasvu, terveysdatan analysointi ja datan hyödyntäminen aiheuttavat uudenlaisia osaamistarpeita alalle. Innovatiiviseen tuote- ja palvelukehitykseen tarvittavien huippuosaajien puute aiheuttaa jo nyt haasteita toimialalle. Myös tietoturva ja siihen liittyvä osaaminen nousevat avainasemaan terveysdatan hyödyntämisessä.

Eettiset ja arvoihin liittyvät tekijät ohjaavat toimialojen kehitystä

Bioteknologian ja diagnostisten menetelmien nopea kehitys ja uudet geeniteknologian menetelmät paitsi luovat koko ajan uusia sovellusalueita ovat nostaneet eettiset ja arvokysymykset keskeiseen asemaan toimialan kehityksessä. Yhdessä ripeän tekoälykehityksen, terveysdatan monipuolisen hyödyntämisen ja robotiikan kanssa kehittyneet terapiat haastavat alalla toimivia koulutusorganisaatioista yrityksiin ja viranomaisiin.

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö haastaa olemassa olevia liiketoimintamalleja

Palvelujen ja tuotteiden kysynnän ja tarpeiden yksilöllistyminen luo tulevaisuudessa uusia tarpeita lääkekehityksen ja terveysteknologian palvelu- ja tuotekehitykseen. Lääkehoidon henkilökohtaistuminen, ennaltaehkäisevä lääkehoito ja itsehoito yleistyvät ja telelääketieteen merkitys kasvaa entisestään. Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja mittaamisesta, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisää uusien terveysteknologisten sovellusten kehittämistarvetta. Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö ja muutosten osittainen ennakoimattomuus haastavat yritysten olemassa olevia liiketoimintamalleja.

Koronapandemia on tuonut esille maailmanlaajuisten terveydenhuoltokriisien massiiviset vaikutukset taloudessa ja yhteiskunnassa. Lääkekehitys- ja diagnostiikka-alan yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminta sekä tuotantokapasiteetti ovat nousseet avainasemaan. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja resistenttien bakteerien lisääntyminen kasvattavat globaalien terveydenhuolto- ja ympäristökriisien riskiä ja vaikuttavat myös raaka-aineiden saatavuuteen ja kansalliseen huoltovarmuuteen. Terveystaloustieteen osaamisen merkitys toimialoilla kasvaa kilpailun kiristyessä – palvelujen taloudellinen organisointi, palvelujen kustannukset ja vaikuttavuus nousevat tulevaisuudessa entistäkin suuremmiksi kilpailutekijöiksi.

Työryhmä nosti muutosilmiöiden joukosta villiksi kortiksi juuri mehiläiskadon ja sen myötä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen tuomat arvaamattomat vaikutukset ihmiskunnan selviytymiseen tulevaisuudessa.

Vastuullisuuden kriteerit liiketoiminnassa kiristyvät

Vastuullinen liiketoiminta sekä kestävän kehityksen periaatteet nousevat keskiöön myös lääkekehityksen ja terveysteknologian aloilla. Esimerkiksi lääkkeiden elinkaaren ja lääketeollisuuden sivuvirtojen hallinta on olennainen osa liiketoiminnan kestävää kehitystä, jotta tuotannon kemikaaleja ei päädy luontoon ja vesistöön. Materiaalia lisäävän valmistuksen teknologioilla voidaan tulevaisuudessa lisätä paikallista ja personoitua valmistusta ja siten optimoida lääketuotantoa.