Kuulumisia kansallisen ennakointijärjestelmän kehittämistyöstä ja EKA-toimintamallista

Kuulumisia kansallisen ennakointijärjestelmän kehittämistyöstä ja EKA-toimintamallista

Kirjoittajat: Esa Högblom, erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto, V-S Ennakointiakatemia -hankkeen projektiryhmän edustaja ja Elina Vuorio, Turun ammattikorkeakoulu, V-S Ennakointiakatemia -hankkeen projektipäällikkö

Valokuva: pixabayn kuvapankki

 

Koronapandemian puhkeaminen osoittaa jälleen ennakoinnin haasteet hyvin konkreettisesti. Tai on ehkä väärin puhua ennakoinnin haasteista, sillä kyllähän tällaisen tilanteen mahdollisuus oli ennakoitu ja mukana erilaisissa skenaarioissa. Kyse onkin enemmän tiedostamisesta, viestinnästä ja vaikuttamisesta eli ennakointityön keskeisistä oheishaasteista. Jatkossa onkin entistä tärkeämpää vahvistaa kansallisen ennakoinnin ekosysteemiä, jotta vastaavia asioita voidaan paremmin ei vain ennakoida mutta myös tiedostaa ja sitä kautta vaikuttaa.

Kansallista ennakointijärjestelmän kehittämistä monialaisella yhteistyöllä

Valtakunnan tason ennakoinnissa tapahtuu. Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointia toteutetaan sekä OKM:n että TEM:n hallinnonaloilla. Ministeriöt asettivat syksyllä 2019 erillisen työryhmän valmistelemaan ministeriöiden yhteistä ehdotusta osaamis- ja koulutustarve-ennakoinnin kehittämiseksi. Toukokuun alussa lausunnoille lähetetty työryhmän kehittämisehdotuksia koskeva luonnosversio korostaa mm. ennakointitoiminnan siilottomuuden kehittämistä (erityisesti ministeriöiden mutta myös alueiden ja valtakunnan tason välillä), yhteisen tietopalvelun toteuttamista ja tekoälyratkaisujen soveltamista, siirtymistä nykyistä enemmän osaamisperusteisuuteen, kohtaanto-haasteisiin liittyvien ratkaisujen kehittämistä ja ulkomaiseen työvoimaan liittyvien kysymysten käsittelyä myös ennakoinnin yhteydessä sekä vaikuttavuuden ja viestinnän vahvistamista. Lisäksi raportti korostaa ennakointityön vastuiden selkeyttämistä ministeriöiden välillä. Erityisenä kehittämisen painopisteenä nähdään keskipitkän aikavälin ennakoinnin kehittäminen. Raportilta olisi toivonut vielä vahvemmin alueyhteyden korostamista ja alueiden omien lähtökohtien huomioimista valtakunnan tason ennakoinnin perustana. Raporttia voi kommentoida: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/460/

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen_Luonnos 4.5.2020

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaoston yhteinen vastaus/lausunto ao. raporttiin

Tämän lisäksi Valtioneuvoston kanslian toteuttamassa laajemman kansallisen ennakoinnin kehittämishankkeessa on haettu vastauksia 2020-luvun haasteisiin. Julkaistun selvityksen mukaan kansallisen tason ennakoinnin kehittämiseksi tulisi kehittää yksilöiden ja organisaatioiden ennakointiosaamista, vahvistaa yhteistyötä ja ennakointiverkostoa, hyödyntää vahvemmin globaaleja näkökulmia ja verkostoja, vahvistaa kansallisen ennakoinnin koordinointia ja selkeyttää verkoston toimijarooleja, vahvistaa ennakointitiedon viestinnällisyyttä ja virtaamista ja kytkeä ennakointi vahvemmin päätöksentekoon. Samantyyppisiä nostoja kuin ministeriöidenkin raportissa on korostettu.

Lisätiedot:

Kansallinen ennakointi Suomessa 2020-raportti

Julkaisun pysyvä osoite valtioneuvoston julkaisuarkistossa

Policy Brief: Kansallinen ennakointi 2020

 

Varsinais-Suomessa valmistaudutaan siirtymään EKA-hankkeesta pysyvään toimintamalliin

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hankkeessa on valmisteltu tulevan, pysyvän, EKA-toimintamallin rakenteita ja sisältöjä toimintamalliin sitoutuvien organisaatioiden kanssa. Viimeistelytyötä jatketaan lähikuukausien aikana ennen kuin uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuonna 2021. Ennakointiakatemian toiminta vastaa osaltaan niihin haasteisiin ja kehittämiskohtiin, joita on esitetty valtakunnankin tason selvityksissä.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tulee jatkossakin olemaan ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto / EKA-konsortio, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä.

Ennakointiakatemia toteuttaa hankeajan jälkeenkin aktiivista ennakointityötä: toimialoittaista ja/tai toimialat ylittävää skenaariotyöskentelyä ja alakohtaista osaamisprofilointia sekä järjestää alueellisia/maakunnallisia ennakointityöpajoja. Konsortion toimijat tuottavat määrällistä ja laadullista tietoa alueellisen päätöksentekoprosessin tueksi, ylläpitävät alueellista tulevaisuuskeskustelua ja nostavat näkyväksi alueen kannalta keskeisiä tulevaisuusilmiöitä.

Ennakointiakatemian toiminnan vuosisuunnittelussa ja -toteutuksessa huomioidaan alueen strategiset painopisteet ja osaamistarpeiden ennakointitoimenpiteissä painotetaan vuosittain vahvistettavaa tiettyä osaamiskokonaisuutta / tiettyjä osaamiskokonaisuuksia. Ennakointiakatemian tehtävänä on myös laatia ja päivittää tulevaisuuden osaamisen tiekarttaa. EKA-konsortio toimii jatkossa alueellisen edunvalvonnan tukena ja antaa syötteitä mm. alueen yrittäjäjärjestöille ja vastaaville organisaatioille.