Maakunnan osaamisen haasteisiin uusia ratkaisuja Sitran Osaamisen aika -yhteistyöllä

Maakunnan osaamisen haasteisiin uusia ratkaisuja Sitran Osaamisen aika -yhteistyöllä

Kuva: Sitra

Varsinais-Suomella on erittäin vahva sekä osaamisen että yrittäjyyden perusta. Tästä kertovat laaja  ja monitasoinen koulutuksen tarjonta, alueen korkea osaaminen sekä näihin kytkeytyvä korkean teknologian yrityskenttä. Esimerkiksi vahvistuva tekniikan koulutus- ja osaamistarjonta luo lisämahdollisuuksia niin olemassa olevalle kuin myös uudelle yritystoiminnalle. Toisaalta olemme edelleen hyvin riippuvaisia muutaman päätoimialan kansainvälisestä kehityksestä, minkä takia olisikin ensiarvoisen tärkeää kehittää niin pk-yrityssektoria kuin aivan erityisesti pien- ja mikroyrittäjien toimintaedellytyksiä. Maakunnan palvelurakenne on sinänsä varsin monipuolinen ja lisäksi alueen ympäristö tarjoaa houkuttelevan ympäristön niin asukkaille kuin yrittäjillekin. Asioita voidaan kuitenkin tehdä vieläkin paremmin ja tähän olemme alueella tarttuneet. Sitran Osaamisen aika prosessi on osoittanut selvän tarpeen pien- ja mikroyrittäjien osaamis- ja palvelutarpeen kehittämiseksi.

Sitran Osaamisen aika -hankkeen alueelliset prosessit ovat käynnissä eri puolilla Suomea. Osaamisen aika- konsepti perustuu jatkuvan oppimisen ekosysteemin kehittämiselle siten, että alueen keskeiset oppilaitokset, yrittäjät ja viranomaiset yhdessä tuottavat ratkaisuja erityisesti oppilaitosten ja yritysten yhteistyön kehittämiseksi. Sitran fasilitoima prosessi tähtää alueellisten osaamisen ekosysteemien kehittämiseen alueen omista lähtökohdista käsin.  Käytännössä työtä tehdään kolmessa eri tilannekuvafoorumissa. Käytännön työ on koostunut mm. laajan yrityskyselyn tulosten analysoinnista, alueellisen SWOT-analyysin laadinnasta ja ratkaisuhakuisesta pienryhmätyöskentelystä. Varsinais-Suomessa tilannekuvafoorumien ajankohdat ovat 13.4., 6.5. ja 27.5.2021. Tämän lisäksi maakunta on saanut liikkeelle kaksi erillistä Sitra Lab -tiimiä, jotka tulevat käytännössä hakemaan ratkaisumalleja todettuihin pullonkauloihin. Molemmissa tiimeissä on kuusi henkilöä periaatteella 2+2+2 siten, että sekä oppilaitokset, yrittäjät että myös julkinen sektori on edustettuna näissä. Sitra-prosessin osana ja tukena toimii koko ajan myös alueellinen suunnitteluryhmä.

Tilannekuvafoorumeissa tehdyssä vahvuuksien ja heikkouksien tarkastelussa todettiin, että olemme siirtymässä vaiheittain pandemian akuutin vaiheen jälkeiseen aikaan tilanteessa, jossa maakunnalla on vahva, monipuolinen- ja tasoinen koulutustarjonta ja vahva osaamispohja mm. alueen teknologia-alojen muodossa sekä vahva opiskelijapotentiaali. Maakunta asemoituu osana ns. kasvukolmiota (Tku-Tre-Hki) ja on logistisesti edullisessa asemassa. Alueen palvelurakenne, luontoarvot (mm. saaristo, kansallispuistot) muodostavat vetovoimanäkökulmasta hyvän lisätekijän. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet, kohtaanto-ongelmat, oppilaitosten ja yrittäjien yhteistyön puutteet ja TKI-toimintaan sekä ennen kaikkea pienyrittäjyyden edistämiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet muodostavat ehkä keskeisimmät tunnistetut ongelmat.

Osaamisen aika -prosessi jatkuu Varsinais-Suomen osalta vielä yhdellä työpajalla 27.5., katso ohjelma täältä. Lisäksi työtä jatkaa alueen toimijoista kootut kaksi aktiivista Sitra Lab -tiimiä vuoden 2021 loppusyksyyn asti. Tiimit keskittyvät oppilaitosten ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittämiseen ja esittävät todennäköisesti konkreettisia toimia kokeilevien pilottien muodossa. Näistä kuultaneen lisää viimeistään loppuvuodesta.

Tavoitteena on myös järjestää loppuvuodesta yhteinen tulevaisuusfoorumi, jossa sekä Ennakointiakatemiatyön että Sitra-prosessin tuloksia tarkastellaan yhdessä.

Lisätiedot:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto
p. +358 40 7760310
esa.hogblom@varsinais-suomi.fi