Meriklusterin tulevaisuuden osaamistarpeita kartoitettu

Meriklusterin tulevaisuuden osaamistarpeita kartoitettu

Kirjoittaja: Eija Velin, koulutuspäällikkö, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, V-S Ennakointiakatemia -hankkeen projektiryhmä

Valokuva: Eija Velin

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on selvittänyt oman alueensa toimintaympäristöä nyt jo kahden vuoden ajan. Yhtenä tarkasteltuna toimialana on ollut meriala. Meriklusterin yrityksille on järjestetty kaksi työpajaa, joissa yritysten tulevaisuuden osaamistarpeita on selvitetty Varsinais-Suomalaisten yritysten edustajien kanssa. Lisäksi olemme toteuttaneet kyselytutkimuksen alueen suurimpien yritysten kanssa.

Samaan aikaan meriklusterin tulevaisuuden osaamistarpeita on kartoitettu myös kesäkuussa päättyneessä valtakunnallisessa Meros-projektissa. Se toteutettiin Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja kauppakorkeakoulun sekä Aalto-yliopiston yhteistyönä. Hanke sai tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR).

Seuraavassa hieman otteita Meros-projektin tuloksista. Vaikka näkökulma on koko maan laajuinen, ovat Varsinais-Suomen tulokset paljolti saman kaltaisia.

Meros-projektissa tehtiin osaamistarveanalyysi kyselytutkimuksella sekä asiantuntijahaastatteluilla. Sen tavoitteena oli luoda ajantasainen kokonaiskuva meriosaamisen tasosta, laajuudesta ja keskeisistä kehittämistarpeista ja -toimenpiteistä. Osaamistarpeita tarkasteltiin seuraavien meriklusterin toimijaryhmien osalta: meriteollisuus ja siihen liittyvän laite- ja järjestelmäosaaminen (myös lastinkäsittelyjärjestelmät ja -laitteet), merenkulku- ja logistiikka-ala (palveluntarjoajat eri muodoissaan), viranomaistoiminta sekä opetus ja tutkimus.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemiaa hankkeessa kiinnostavat erityisesti yritysten kyselyssä ilmoittamat osaamistarpeet ja kuinka ne toivotaan huomioitavan koulutuksessa. Projektissa huomioitiin myös meriklusterin erilaisten tehtävien vaatimat koulutustasot.

Yrityksiltä kysyttiin tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen strategista merkitystä seuraavien 3-5 vuoden aikana. Seuraavassa kuviossa yhteenveto vastauksista koko klusterin osalta.

Kuvio: Osaamisen tuleva merkitys, kaikki vastaukset

Yli 90 % vastaajista piti innovatiivisuutta hyvin tai ratkaisevan merkittävänä omalle organisaatiolleen. 80 %:n rajan ylittivät myös asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, osaamisen johtaminen, joustavuus ja tiimityötaito. Tekniset taidot, tuotantomenetelmät ja alusautomaatio ovat hyvin tai ratkaisevan merkittäviä enää 50 %:lle vastaajista, joskin molemmat osa- alueet nostavat merkitystään. Muodollisen pätevyyden arvioi hyvin merkittäväksi 40 % vastaajista.

Meros-projektin aikana saimme Varsinais-Suomen Ennakointiakatemialle kyselytutkimuksen tulokset Varsinais-Suomen osalta eroteltuina, mutta alueen tuloksilla ei ollut paljoakaan eroa koko valtakuntaa koskeviin tuloksiin. Varsinais-Suomessa meriklusterin eri osa-alueet ovat hyvin edustettuina, joten projektin tulokset edustavat hyvin myös tämän alueen näkemyksiä.

Tässä Meros-projektin loppuraportti lähempää tarkastelua varten: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/MKK/Raportit/MEROS_tutkimusraportti_2020.pdf