Koulutustarpeen ennakointi 2035

Koulutus/työvoimatarpeen ennakointi Varsinais-Suomessa 2017-2035

Opetushallitus on julkaissut hiljattain (kevät 2020) uudet koulutustarvekortit. Koulutustarvekortit sisältävät toimialoittain tiedot vuoden 2016 työvoiman määrästä, 2017-2035 avautuvista työpaikoista ja uusissa työpaikoissa tarvittavan osaamisen tasosta koulutusasteittain. Tehdyt oletukset ja arviot esimerkiksi poistumasta (esim. eläkkeelle siirtymisestä) on tuotettu Opetushallituksen toimesta kyselyllä ja asiantuntijatyöpajoissa.

Alla tuloksia ja oletuksia testataan varsinaissuomalaisessa toimiala-aineistolla (löytyy esimerkiksi Vipusesta). Näkökulmana on kuinka paljon yhtäältä ammatillisesti että toisaalta korkeakoulutettua uutta työvoimaa tarvitaan Varsinais-Suomessa aikavälillä 2017-2035 tietyillä osaamisaloilla. Tulokset löytyvät taulukosta 1. Kokonaistarpeen ja ammatillisen toisen asteen ero on korkeakoulutuksen (Amk + yliopisto) tarve Varsinais-Suomessa.

Taulukko 1: Uuden työvoiman tarve* ja uuden työvoiman koulutustarve Varsinais-Suomessa 2017-2035

*Uuden työvoiman tarve*= työllisten määrän muutos 2016-2035, johon listätty poistuman määrä.

Arvioitua poistumaa on toimialoilla vaihtelevasti. Eniten työväkeä siirtyy työelämän ulkopuolelle vuoteen 2035 maataloudesta (60%) ja julkisesta hallinnosta (58%). Yhdyskuntateknisiltä aloilta, hyvinvointipalveluista, kulttuurista ja koulutuksesta sekä liikenteestä poistuma on noin 50% tulevina vuosina. Vähiten poistumaa on ohjelmistoalalla sekä liike-elämän tuki ja vuokrauspalveluissa, joissa se on noin kolmanneksen luokkaa. Muilta aloilta poistuma on 40%-50% välillä.

Toimialoista työllisten määrän on ennakoitu kasvavan vuoteen mennessä ainakin 2035 teknologian ja kemian aloilla, viestinnässä ja kulttuurissa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä ravitsemispalveluissa. Työllisyyden laskua taas on ennakoitu ohjelmistoalalle, varastointiin, koulutukseen, julkiseen hallintoon sekä rahoitus- ja vakuutuspalveluihin.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen näkökulma

Sovellettuna koko Suomen oletuksia poistumasta sekä työllisyyden kehityksestä, niin suurinta toisen asteen koulutuksen kysyntä Varsinais-Suomessa tulee olemaan vuoteen 2035 mennessä sosiaalialalla, yhdyskuntateknisissä palveluissa, kaupassa, liikenteessä, valmistavassa teknologiateollisuudessa, ravitsemispalveluissa ja terveysalalla. Myös rakentamisessa, liike-elämän tukipalveluissa, koulutuksessa, maataloudessa, elintarvikealalla sekä kemiallisten tuotteiden valmistuksessa on tarvetta tuhansille uusille ammattiosaajille.

Vähäisempää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kysyntä tulee sen sijaan olemaan IT-alalla, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa, kulttuurissa, majoituksessa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä rahoitus- ja vakuutuspalveluissa.

Korkea-asteen koulutuksen näkökulma

Korkea-asteeen osaamista tarvitaan Varsinais-Suomessa erityisesti terveys-ja sosiaalipalveluissa, koulutuksessa sekä kaupan alalla. Myös erilaiset liiketoiminnan ja hallinnon alalle aukeavat työtehtävät edellyttävät korkea-asteen osaamista. Myös valmistavassa teknologiateollisuudessa sekä talon rakennusalalla on tarvetta tekniikan alan korkea-asteen osaamiselle. Samoin kulttuuri ja viestintä aloilla sekä IT-palveluissa oletetaan tarvittavan koulutettua väkeä. Matkailu, ravitsemis- ja logistiikka-aloilla korkeasti koulutetun työvoiman tarve on vähäisempää.

Kirjoittaja:
Otto Kanervo
Tietopalveluasiantuntija, VTT
Ennakointiakatemia / Varsinais-Suomen liitto