Valmistavan teollisuuden tulevaisuusskenaarioita ja osaamisprofiileja ennakoitu Loimaalla

Valmistavan teollisuuden tulevaisuusskenaarioita ja osaamisprofiileja ennakoitu Loimaalla

Teksti: Elina Vuorio, V-S Ennakointiakatemia-hankkeen projektipäällikkö, Turun AMK

Valokuvat: Antti Virtanen, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

 

Loimaan seudun valmistavan teollisuuden tulevaisuusskenaarioita viimeisteltiin Pemamek Oy:ssa 4.3.2020 toteutetussa työpajassa, jossa pilotoitiin myös verkko-osallistumista osana alueellisten osaamistarpeiden ennakointityötä. Pienryhmätyöskentelyssä keskityttiin puolestaan esimerkkiprofiilien kautta ennakoimaan valmistavan teollisuuden osaamisprofiileja 2030-luvun alussa. Tilaisuuteen osallistui parikymmentä alueen yritysten, koulutuksen järjestäjien ja TE-hallinnon edustajia. Fasilitoijina toimivat Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian -hankkeen projektiryhmän edustajat. Tilaisuuden lopussa Pemamek Oy:n Pekka Heikonen ja Niina Nurmi esittelivät, miten Pemamekissa tehdään osaamistarpeiden ennakointia.

Alueen valmistavan teollisuuden kasvuskenaarion keskeisiksi tekijöiksi nostettiin mm. kestävä kunta- ja palvelurakenne, osaavan työvoiman saatavuus, alihankintaverkostojen yhteistyö, automaation, robotiikan ja tekoälyn aktiivinen ja innovatiivinen hyödyntäminen, koulutuksen joustavuus ja monialaisuus (ml. aktiivinen työssä oppimisen mallin hyödyntäminen) ja toimivat liikenneyhteydet. Kasvu-uraskenaarion keskeisinä edellytyksinä nähtiin myös seutukunnan kasvuhakuiset valmistavan teollisuuden yritykset, joita on kymmenkunta alueella. Näissä yrityksissä on jo pitkään keskitytty ko. yrityksen erikoisosaamisalaan ja kehitetty sitä aktiivisesti. Tässä yhteydessä todettiin, että Turussa toteutettava diplomi-insinöörikoulutus aktivoi osaltaan alueen yritysten TKI-työn panostuksia, mikä osaltaan mahdollistaa tulevaisuudessa uudenlaiset teknologiset innovaatiot ja niiden kaupallistamisen.

Pienryhmätyöskentelyssä hyödynnettiin Ennakointiakatemia-hankkeen projektiryhmän valmistelemia esimerkkiprofiileja, joita olivat tuotantoteollisuuden ammattilainen, insinööri ja yritysjohtaja / työnantaja -profiilit. Pienryhmäkeskustelussa pureuduttiin pohtimaan ja arvioimaan alueen toimijoiden kanssa, millaisia osaamisia em. profiileissa erityisesti vaaditaan 2030-luvun alussa. Jatkokysymyksenä pienryhmissä keskusteltiin, miten näitä osaamisia voi kartuttaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että em. työntekijäprofiilien tulevissa osaamisissa nähtiin keskeisiksi osa-alueiksi motivaatio jatkuvaan oppimiseen, työyhteisötaidot, moniosaaminen ja sovelluskyky oman työtehtäväkokonaisuuden kannalta sekä digivalmiudet. Työnantajaprofiilin osalta työpajaosallistujat nostivat esiin keskeisinä osaamisina yhteiskunnallisen vaikuttamisen, muutosherkkyyden, jatkuvan oppimisen motivaation, viestintätaidot ja liiketoimintaosaamisen yleisesti (ml. ketjujen liinaus) sekä henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisen.

Tilaisuuden materiaalit on julkaistu Ennakointiakatemian verkkosivuston työpajat-osuudessa.