Alueelliset kehitysnäkymät II/2022 – Varsinais-Suomen lähiajan näkymät yllättävän positiiviset

Alueelliset kehitysnäkymät II/2022 – Varsinais-Suomen lähiajan näkymät yllättävän positiiviset

Venäjän hyökkäyssodan sekä koronapandemian aiheuttamiin ongelmiin on pystytty Varsinais-Suomessa jo kohtuullisesti sopeutumaan ja uusia markkina-alueita on haettu idän sijaan lännestä. Eurooppa ja varsinkin Yhdysvallat ovat kohottaneet asemaansa markkina-alueina, josta kasvua pyritään nyt hakemaan. Kiinan kanssa käytävää kauppaa varjostaa Kiinan valtion asettamat voimakkaat koronasulut, joiden ei nähdä hetkeen helpottavan. Pois leikkautuneen Venäjän kaupan osuus nähtiin teknologiateollisuudessa olleen Varsinais-Suomen osalta noin kymmenen prosentin luokkaa viennistä. Varsinais-Suomessa näyttää maailmanlaajuinen tilanne huomioonotettuna kohtuullisen valoisalta. Vientiyritysten tilauskirjat ovat pääosin suhteellisen pitkiä ja yli puolet Turun kauppakamarin kyselyyn vastanneista vientijohtajista näkee yritysten viennin kasvavan ensi vuonna.

Alueen talouskehityksen suurin ajankohtainen haaste näyttää olevan energian raju ja ennakoimaton hinnannousu, joka vaikuttaa erityisesti teollisuuden sekä palvelusektorin toimintaedellytyksiin ja kannattavuuteen. Eräänlaisena taloudellisen vireyden tilan mittarina toimivat julkista rahoitusta myöntävien toimijoiden käsittelyssä olevat rahoitushakemukset, joita on tällä hetkellä selkeästi normaalia vähemmän. Maakunnan PK-yritysten näkövinkkelistä suhdanneodotukset ovat kuitenkin muuhun Suomeen verrattuna positiivisempia. Myös arvio yritysten kannattavuudesta on paremmassa kurssissa kuin muualla Suomessa.

Erittäin myönteisenä asiana alueella nähdään tekniikan alan koulutuksen ja tutkimuksen edelleen vahvasti kehittyvä ja laajeneva ekosysteemi. Sen myönteiset vaikutukset alueen osaamispääomaan, innovaatiokyvykkyyteen ja yritysten kilpailukykyyn ovat jo nyt selkeästi näkyvissä ja lisäävät alueen elinvoimaa enemmän vielä tulevaisuudessa. Myös vihreän siirtymän ja energiamurroksen edistyminen konkreettisin hankkein luo uusia ja hyvin potentiaalisia mahdollisuuksia alueen yrityksille ja oppilaitoksille.

Negatiivisin signaali Varsinais-Suomesta kantautui, kun alueen vahva veturiyritys Valmet Automotive joutui irtisanomaan ja lomauttamaan noin tuhat työntekijää heinäkuussa, jonka lisäksi samassa prosessissa päättyivät autotehtaassa työt myös henkilöstöpalveluyrityksen kautta autotehtaalle työllistyneiltä työntekijöiltä.  Tämä näkyi erityisesti koko Vakka-Suomen työttömyyden jyrkkänä kasvuna ulkomaalaisten, miesten ja nuorten työttömyysryhmissä. Vuoden 2023 aikana on Uudessakaupungissa kuitenkin alkamassa kolmen uuden automallin valmistus. Tuotantomäärät eivät tosin ole uusissa tilauksissa nyt päättyneen kokoluokkaa ja työllisyysvaikutuksetkin jäävät selvästi pienemmiksi. Sandvik puolestaan laajentaa Turun tehdastaan ja palkkaa sata uutta työntekijää akkukäyttöisten kaivoskoneiden valmistukseen. Kaivoskoneiden tulevaisuus on sähköinen ja Turun tehtaan näkymät ovat erittäin hyvät tilauskirjojen pursutessa tilauksista. Meyer Turun telakan tilanne on stabiili tilauskannan ulottuessa vuoteen 2026 asti. Rajavartiolaitoksen kahden aluksen aiesopimus muuttui kesällä tilaukseksi mutta satametriset alukset tullaan rakentamaan muualla Suomessa kuin Turussa.

Maailmantilanteesta johtuen erityistä lähiaikojen mielenkiintoa kohdistuu Varsinais-Suomessa energiasektorille. Maakunnan energiahankkeista merkittävintä sovitetaan Naantaliin, johon turkulaisen Elomaticin tytäryhtiöllä on suunnitteilla peräti 250 miljoonan euron vihreän vedyn tuotantolaitos. Vetyä olisi tarkoitus hyödyntää ensisijaisesti lannoitteiden raaka-aineena käytettävän ammoniakin tuotantoon, mitä varten lähettyville pitäisi rakentaa myös uusi voimalaitos. Ammoniakilla on taas erittäin tärkeä rooli maatalouden huoltovarmuuden turvaamisessa. Sijaintinsa ja infransa puolesta Naantali on yksi maan parhaista paikoista vihreän vedyn tuotantoon. Maakuntaan on suunnitteilla myös monta erikokoista aurinkovoimalahanketta, joista merkittävimmät sijoittuvat Kalantiin, Perniöön ja Loimaalle. Tuulivoiman osalta ei maakunnan tilanne näytä yhtä ruusuiselta, koska vireillä olevista muutamista hankkeista kaikkiin sisältyy epävarmuutta. Pisimmällä hankkeista on Someron Palmankallion hanke. Varsinais-Suomen tuulipuistohankkeiden kehitystä rajoittaa tarpeeksi suurien maa-alueiden löytäminen, jotka sijaitsisivat riittävän kaukana asutuksesta. Merialueille kaavoitusta haastaa puolustusvoimien penseä suhtautuminen voimaloihin, koska ne häiritsevät tutkien toimintaa.

Valtiovarainministeriön syksyn ennusteessa uskottiin, että niukka talouskasvu vähentää työvoiman kysyntää ja työllisten määrä supistuu hieman v. 2023. Työllisyyden kääntyminen laskuun lisää työttömyyttä etenkin jalostustoimialoilla, ja työttömyysasteen ennakoidaan kohoavan hieman tästä vuodesta. Talouskasvun hidastumisen odotetaan lisäävän työttömyyttä jo loppuvuoden 2022 aikana. Ennusteessa nähdään työmarkkinoiden kohtaannon edelleen heikentyneen, ja osaamisen puutteiden heikentävän talouden kasvuedellytyksiä. Avoimien työpaikkojen määrä on ollut korkea samalla kun työttömien määrän lasku on pysähtynyt, joka on ollut selkeästi näkyvissä myös Varsinais-Suomessa loppukevään ja kesän aikana.

Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Alueelliset kehitysnäkymät -raportin (syksy 2022) maakunnallinen esittely löytyy linkistä: https://turunkauppakamari.fi/news/alueen-kehitysnakymat/

Valtakunnalliseen raporttiin pääsee käsiksi sivulta: Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2022 – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Lisätiedot

Timo Vahtonen
Työelämäkoordinaattori
timo.vahtonen@ely-keskus.fi
0295 020 035 (myös tekstiviestit)
Työelämä- ja yrittäjyyspalvelut  -yksikkö

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku, PL 236, FI-20101 Turku, Finland
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi