Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyö Varsinais-Suomen ennakointiakatemiassa

Työelämä on tänä päivänä voimakkaan murroksen alla. Erilaiset yhteiskunnalliset muutokset, kuten teknologian kehitys sekä globalisaatio muuttavat työssä tarvittavaa osaamista. Työn sisältö ja työskentelytavat muuttuvat. Keskeisinä tekijöinä työn murrokseen vastaamisessa nähdään osaaminen, koulutus ja uuden oppiminen. Nopeat muutokset vaativat jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. Opiskelu tulee yhä enemmän osaksi työtä, sillä alati muuttuvassa työelämässä ei pärjää, ellei ole valmis oppimaan uutta. (Valtioneuvosto 2017, 30–31.)

Haasteeksi koulutusorganisaatioille muodostuu kuitenkin tulevien osaamistarpeiden ennakointi. Suomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat murroksessa, jonka seurauksia kukaan ei voi tarkkaan ennustaa. Koulutus työurien eri vaiheissa ja vuoropuhelun tiivistäminen elinkeinoelämän ja koulutuksen välillä ovat entistäkin tärkeämpiä muutosten hallitsemiseksi. Siihen haasteeseen alueellisesti vastaamaan on muodostettu Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa sekä vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä.

Suunnittelutyössä ovat olleet mukana maakunnan kärkiklustereiden (mm. meri-, konepaja- ja autoteollisuus- sekä ohjelmistoala) yritykset ja ne toimivat tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä. Yhteistyöverkostossa ovat tässä vaiheessa mukana Turun AMK, Turun yliopisto, ammatillista koulutusta edustavia oppilaitoksia (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä), Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turun kauppakamari. Mukana on ollut myös kuntien elinkeinotoimista vastaavia tahoja Salosta, Uudestakaupungista, Loimaalta ja Turusta. Ja tietenkin kehittämistyössä on aktiivisesti ollut mukana n. 25 varsinaissuomalaista yritystä eri toimialoilta, esim. Alfons Håkans Oy, Aurajoki Oy, Dinolift Oy, Langship Oy, Lounea Oy, Meyer Oy, Pemamek Oy, Telia Company AB, Vahterus Oy, Vakka-Suomen Puhelin, Vallox Oy, WMP-Group, Yara Oy ja YTK.

Maakunnan tasolla työelämän muutoksiin reagointi edellyttää yhteistä näkemystä sekä tiivistä vuoropuhelua elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä. Yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä edistetään yhteisillä työpajoilla ja palavereilla, joissa keskustellaan yhteiskunnan muutoksista. Yritysten ja oppilaitosten ennakointiosaamista pyritään näin kasvattamaan. Työpajojen tulokset tuodaan Ennakointiakatemian nettisivuille kaikkien nähtäville ja hyödynnettäväksi. Yritysten kanssa käytävää vuoropuhelua rytmittää vuosikello, joka sisältää myös tiettyinä ajanjaksoina julkaistavat tilastokatsaukset ja yhteiskunnalliset raportit.

Ennakointiakatemia kehittää työvoiman osaamistarpeiden systemaattista, verkostoyhteistyöhön perustuvaa ennakointitapaa, joka mahdollistaa koulutusorganisaatioiden joustavan ja ripeän reagoinnin työmarkkinoiden työvoimatarpeisiin. Näin yritykset saavat osaavaa ja tarpeisiinsa vastaavaa työvoimaa.
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tekee myös valtakunnallista yhteistyötä maakuntien ennakointiryhmien verkostoissa ja osallistuu kansainväliseen tiedon ja kokemuksen vaihtoon.