Nuoret äänessä – miltä tulevaisuuden työelämä näyttää?

Nuoret äänessä – miltä tulevaisuuden työelämä näyttää?

Kirjoittaja: Elina Vuorio, Turun AMK, V-S Ennakointiakatemia-hankkeen projektipäällikkö

Valokuva: Turun AMK:n kuvapankki ja Futures Platform

Millainen on tulevaisuuden työpaikka v. 2030-luvulla? Millaista osaamista tarvitaan? Miten töitä tehdään? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Tulevaisuuden työelämä -ennakointityöpajassa. Tilaisuus järjestettiin 5.11. Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäisenkadun kampuksella ja osallistujat edustivat ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n eri koulutusalojen opiskelijoita. Viisitoista nuorta pohti Ennakointiakatemian projektiryhmän kanssa tulevaisuuden työelämän sisältöjä ja siihen vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja muutosvoimia.

Pienryhmätyöskentelyssä keskustelun virittelijä käytettiin Futures Platform-alustan ennakointikarttaa ja Opetushallituksen ennakointifoorumin laatimaa osaamiskorttipakkaa. Tulevaisuuden työelämän sisältöjä pohdittiin osaamisen kehittämisen, teollisuuden, ympäristön ja ekologian, digitalisaation ja robotisaation, liiketoiminnan ja arvoketjujen sekä palvelujen näkökulmista.

Lähde: Futures Platform

Opiskelijat nostivat esiin elinikäisen oppimisen merkityksen: itseohjautuvuutta ja asiantuntijuuden muutosta pidettiin tärkeinä ja vahvistuvina ilmiöinä tulevaisuuden työelämässä. Keskusteluissa korostettiin johtamisen merkitystä. Organisaatioiden on oltava joustavia ja osaltaan motivoida henkilöstöä elinikäiseen oppimiseen sekä toisaalta mahdollistaa työn sekä vapaa-ajan ja perhe-elämän yhteensovittamisen mallit. Työn ja vapaa-ajan hämärtyminen koettiin vahvistuvan entisestään. Samalla nuoret kokivat vapaa-ajan hyvin merkitykselliseksi oman tulevaisuutensa kannalta. Digitalisaation ja robotisaation monipuolinen hyödyntäminen nähtiin tärkeiksi ilmiöiksi eri alojen työpaikoilla. Nuoret kokivat etäylläpidon, big datan ja alustatalouden hyödyntämismahdollisuudet keskeisiksi muutosvoimiksi, jotka jo nyt osaltaan ovat arkea tietyillä aloilla. Pienryhmissä keskusteltiin myös ympäristökysymyksistä ja nuoret toivat selkeästi esiin sen, että vastuullinen tuotanto, ekologisuus ja kestävän kehityksen periaatteet tulevat entisestään vahvistumaan kaikilla aloilla 2030-luvulla.

Pienryhmätyöskentelyn jälkimmäisessä osuudessa käytettiin Opetushallituksen ennakointifoorumin laatimaa tulevaisuuden osaamiskorttipakkaa. Ryhmätyöskentelyssä tuotiin esille se, että osaamiskorttipakan korteissa on kuvattu metatason osaamisia. Monipuolinen digitaitojen osaaminen oli nostettu vahvasti esiin eri alojen osaamiskorteissa, mutta esimerkiksi vuorovaikutus- ja monikulttuurisuustaidot olivat vähemmän esillä näissä korteissa.

Mitä opimme työpajasta – miltä työelämä näyttää 2030-luvulla varsinaissuomalaisten nykynuorten näkökulmasta? Työelämässä on käynnissä jatkuva muutos, joka näkyy esimerkiksi joustavuuden ja lean-mallin korostumisessa, matalan hierarkian pop up-tiimien suosimisessa, työn joukkoistamisessa, sisäisen motivaation ja autonomian korostamisessa tehtävien suorittamisen ydinmallina sekä pyrkimyksenä jatkuvaan arviointiin ja oppimiseen. Osaamisvaatimuksissa korostuvat yhä voimakkaammin esimerkiksi joustava ja vaikuttava toiminta muiden ihmisten kanssa, jatkuva oppiminen, kokonaisuuksien hahmottamisen ja ennakoinnin taito, monikulttuurisuusosaaminen sekä tiimien koordinointitaito unohtamatta monipuolisia digitaitoja. Samanaikaisesti tekoäly linkittyy yhä uusiin palveluihin, kulkuvälineisiin ja tuotantoprosesseihin lisäten yksittäisten ihmisen ja tiimien suorituskykyä ja vähentäen rutiinitehtäviä ja aiemmin piiloon jääneitä päällekkäisyyksiä. Robotit työkavereina ovat arkea eri alojen työpaikoilla. Ympäristönäkökulma on huomioitu entistä konkreettisemmin eri tavoin niin teollisuudessa kuin palvelualoilla.