Väliseminaarin antia ja ennakkotietoa Ennakointiakatemian v. 2020 toiminnasta

Väliseminaarin antia ja ennakkotietoa Ennakointiakatemian v. 2020 toiminnasta

Kirjoittajat: V-S Ennakointiakatemia -hankkeen projektiryhmän edustajat

Valokuva: Turun AMK:n kuvapankki

Varsinais-Suomen osaamistarpeiden ennakoinnin tulevaisuuden suuntaviivoja hahmoteltiin Ennakointiakatemian väliseminaarissa. Viitisenkymmentä varsinaissuomalaista työelämän edustajaa, koulutuksen järjestäjää sekä alue- ja TE-hallinnon edustajaa osallistui 25.11. järjestettyyn väliseminaariin Forum Marinumissa.

Tilaisuuden avauspuheenvuorossa Varsinais-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio nosti esiin varsinaissuomen osaamistarpeiden ennakointiin vaikuttavia tekijöitä – sekä alueen tulevaisuuden haasteita että mahdollisuuksia. Nuotio korosti verkostoyhteistyön merkitystä alueellisessa koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnissa ja kannusti toimijoita laaja-alaiseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön.

Seminaarissa tehtiin yhteenveto tähänastisesta kehittämistyöstä

Ennakointiakatemian projektiryhmän toimijat esittelivät toiminnan tähänastisia aikaansaannoksia. Tietopalveluasiantuntija Otto Kanervo esitteli Ennakointiakatemia -sivuston eri osioita, kuten koulutustilastoja ja muita trendejä sekä kevään työpajoissa keskusteluun nousseita ilmiöitä ja signaaleja. Erityisasiantuntija Mauri Kantola kertoi syksyn aikana tehdystä pilottialojen skenaarioiden valmistelutyöstä. Lisäksi projektipäällikkö Elina Vuorio kuvasi Ennakointiakatemian hankeajan jälkeisen toimintamallin pääsisältöjä. Seminaariyleisö osallistettiin tilaisuudessa aktiiviseen vuoropuheluun Mentimerin kysymysten kautta.

Asiantuntijapuheenvuoro ja paneelikeskustelu antoivat vinkkejä Ennakointiakatemian toimintaan

Opetushallituksen opetusneuvos Samuli Leveälahti esitti kommenttipuheenvuorossaan kehittämisehdotuksia Ennakointiakatemian jatkotyöskentelyn tueksi. Hän painotti yleisesti ennakointiosaamisen ja -kyvykkyyden edistämistä monin eri keinoin niin työelämätoimijoiden kuin koulutusorganisaatioiden osalta. Määrällisen ennakointiaineiston rinnalla tulee edelleen kehittää laadullisen osaamistarve-ennakoinnin elementtejä, kuten paikasta riippumatonta osallistumista ennakointityöpajoihin ja sähköisten kyselyjen kehittämistä. Leveälahti näki tärkeänä myös alue- ja valtakunnan tason osaamistarve-ennakoinnin yhteistyön ja tiedon vaihdon tässä mm. toimintaprosessien kehittämisen näkökulmasta.

Väliseminaari päättyi paneeliskeskusteluun, jossa oli mukana varsinaissuomalaisia yrityksiä ICT:n ja valmistavan teollisuuden aloilta, koulutusorganisaation edustaja sekä julkisen sektorin edustajia niin aluehallinnosta kuin kuntaorganisaatiosta. Paneelikeskustelu antoi osaltaan eväitä Ennakointiakatemian kehittämistyön tueksi.  Paneelikeskustelussa esiin nostettuja teemoja:

–        Osaamistarve-ennakointityön kannalta on tärkeää alueellisen osaamispotentiaalin tunnistaminen Varsinais-Suomessa

–        Perustyöelämätaidot / oppimisen metataidot määriteltiin keskeisiksi työelämän yleistaidoiksi myös tulevaisuudessa.

–        Innovaatioympäristöjen jatkuva ja systemaattinen kehittäminen koettiin tärkeäksi ja tästä pitäisi saada syötteitä alueellisen osaamistarve-ennakointityön tueksi.

–        Monipuolinen ja -alainen verkostotyö koettiin keskeiseksi osaksi osaamistarpeiden ennakointityössä (erityisesti yritystoimijat mukaan työskentelyyn ja esim. entistä tiiviimpää yhteistyötä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa).

Mitä suunnitelmia vuodelle 2020?

Väliseminaari suuntasi Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian tulevan toimintamallin rakenteiden ja sisältöjen edelleen kehittämiseen v. 2020. Yhteistyötä tässä prosessissa jatketaan alueen toimijoiden kanssa.

Seuraavassa on muutamia nostoja Ennakointiakatemian v. 2020 toiminnasta ja kehittämiskohteista:

–        Ennakointiakatemian verkkosivuston tietosisältöjä päivitetään aktiivisesti (esim. tilastojen päivitykset) ja toiminnallisuuksia kehitetään käyttäjäpalautteiden perusteella

–        Pilottialojen skenaarioita viimeistellään kevään aikana – testataan vielä uudenlaisia osallistumisen tapoja, kuten verkko-osallistumista ja työpajojen toteutusta räätälöidysti alueen yrityksissä (tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin Ennakointiakatemian verkkosivustolla v. 2020)

–        Pilottialoille laaditaan tulevaisuustarinat ja julkaistaan Ennakointiakatemian verkkosivustolla loppukeväällä.