Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian toiminta- ja rahoitusmalli 2021 alkaen

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian toiminta- ja rahoitusmalli 2021 alkaen

Varsinais-Suomen liitto pyytää lausuntoa Varsinais-Suomen ennakointiakatemian toiminta- ja rahoitusmallista koskien vuonna 2021 alkavaa ajanjaksoa.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden toimintaedellytyksiä osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa.

Ennakointiakatemia tuottaa ennakointitietoa hyödynnettäväksi koulutuksen määrällisen ja oppisisältöjen laadullisen tarpeen määrittelyissä (painottuen keskipitkän ja pitkän aikavälin näkökulmaan) ja näihin liittyvissä alueellisissa päätöksentekoprosesseissa. Lisäksi Ennakointiakatemia ylläpitää alueellista tulevaisuuskeskustelua ja nostaa näkyväksi alueen kannalta keskeisiä tulevaisuusilmiöitä osaamisen ja koulutuksen näkökulmasta. Työskentelyssä painotetaan vuosittain vahvistettavan toiminta -ja rahoitussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia. Vuosisuunnittelussa ja -toteutuksessa huomioidaan alueen kehittämisen strategiset painopisteet.

Toimintaa toteutetaan tällä hetkellä erillisen Turun ammattikorkeakoulun vetämän EAKR -osarahoitteisen hankkeen avulla ajalla 1.9.2018 – 30.8.2020. Tavoitteena on, että hankevaiheen jälkeen toiminta voisi jatkua yhteisrahoituksella ilman erillistä hankeresurssia. Tämä edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteistä toimintatapaa, jota on kuvattu liitteissä. Kumppanuussopimus, toimintamalli ja sen rahoitus on tarkoitus astua voimaan vuoden 2021 alusta lukien. Asiakokonaisuus on kuvattu yksityiskohtaisesti liitemateriaalissa.

Pyydämme teitä erityisesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Vastaako esitetty toiminta -ja rahoitusmalli niitä tarpeita, joita osaamis- ja koulutustarve-ennakoinnille tulee maakunnassa asettaa ja/tai miten mallia tulisi edelleen kehittää?
  • Onko organisaationne valmis osallistumaan Ennakointiakatemia -toimintaan liitteissä ehdotetulla tavalla ja rahoitusosuudella sekä allekirjoittamaan ao. kumppanuussopimuksen? Ellei niin millä edellytyksillä tämä olisi mahdollista?

Pyynnöstä on myös mahdollista järjestää erillinen esittelytilaisuus sidosryhmille.

Pyydämme lausuntoanne viimeistään perjantaina 28.2.2020 tämän Lyyti-linkin kautta.

Lisätiedot tarvittaessa:

Projektipäällikkö Elina Vuorio

Turun AMK/TKI-palvelut

elina.vuorio@turkuamk.fi

puh. +358 40 3550 526

Erikoissuunnittelija Esa Högblom

Varsinais-Suomen liitto
esa.hogblom@varsinais-suomi.fi

puh. +358 40 7760310

Liitteet

Ennakointiakatemian toiminta -ja rahoitusmalli (luonnos 19.12. 2019)

Ennakointiakatemian toimintaa koskeva kumppanuussopimusmalli (luonnos 9.1.2020)