Webinaari jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän uudistuksesta 5.11 – Esitykset ja yhteenveto

Webinaari jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän uudistuksesta 5.11 – Esitykset ja yhteenveto

Kuva: OKM

Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän kokonaisuudistusta käsitelleessä MYR-koulutusjaoston ja Ennakointiakatemian webinaarissa puhuivat opetusneuvos Ville Heinonen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä työmarkkinaneuvos Teija Felt Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työn ja osaamisen liitto tavoitteena

Jatkuvan oppimisen uudistamisesta on Suomessa vallinnut laaja yhteisymmärrys. Uudistuksen päätavoitteena on kehittää työurien aikaista osaamista niin, että osaamistason nousu mahdollistaa korkean työllisyysasteen ja kestävän kasvun. Onnistuakseen tässä on tunnistettava osaamisen kehittämistarpeet niin yrityksissä kuin yksilötasolla sekä rakennettava järjestelmä, joka ohjaa ja kannustaa oppimiseen tarvelähtöisesti. Jatkossa yhä tärkeämpään rooliin nousee tilanne työmarkkinoilla, jossa ei ole tarjolla käytännössä ollenkaan tekijän nykyistä osaamista vastaavaa työtä. Tästä syystä jatkuva oppiminen on työmarkkinakehityksemme keskeinen haaste.

Tällä hetkellä työmarkkinoilla on 300 tuhatta henkilöä, joilla ei ole 2. asteen tai sitä korkeampaa tutkintoa. Tämän ryhmän työllisyysaste on puhuttelevasti vain 52%. Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän ja tulevan palvelukeskuksen keskeinen tehtävä onkin tukea mm. alueellisia toimijoita ja oppilaitoksia tämän haasteen edessä. Tarvitaan malli, jossa työ ja oppiminen ovat osa normaalia arkipäivää. Tavoitteena voidaan sanoa olevan työn ja osaamisen saumaton liitto. Selvää on, että oppilaitosten rahoituskehyksen on muututtava myös jatkossa jatkuvaa oppimista ja työelämän nopeasti muuttuvia tarpeita paremmin tukevaksi.

Jatkuvan oppimisen palvelukeskus tulossa 2021

Vuonna 2021 perustettavan jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen keskeiset tehtävät tulevat olemaan:

  • Ohjauspalvelut kansalaisille ja yrityksille
  • Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi
  • Uudentyyppisten osaamispalveluiden hankinnat
  • Alueellisten palveluekosysteemien/yhteistyörakenteiden tiedollinen tuki ja tuloksellisen työnjaon edistäminen alueilla

Jatkuvan oppimisen uudistus ja uusi palvelukeskus pyrkii tukemaan ja auttamaan alueellisia toimijoita tämän saavuttamisessa. Lähtökohtana uudistuksessa on, että uusi keskus olisi alueiden kumppani ja tuki eikä toiminnan johtokeskus. Tämän vuoksi vuoropuhelu alueiden kanssa on hyvin tärkeää niin keskuksen valmisteluvaiheessa kuin sen toiminnankin aikana.

Moniammatillisen palvelukokonaisuuden kehittäminen

Jatkuvan oppimisen laajaan kokonaisuuteen kuuluu myös moniammatillisen palvelukokonaisuuden kehittäminen. Monialaisuuden vahvistamiseksi on tavoitteena luoda tukirakenne niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Tukirakenteen keskiössä on sananmukaisesti erilaisten oppimisen ja työelämän välistä yhteistyötä tukevien toimintojen kokoaminen yhteen. Tukirakenteella tuetaan monialaisuuden vahvistumista palvelujärjestelmässä ja moniammatillisia palveluita. Moniammatillinen työ käsittää tukirakenteen yhteydessä nuorille suunnatut Ohjaamot, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP), maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä työvoimalle tarkoitetut matalan kynnyksen työllistymistä tukevat palvelupisteet.

Rahoitus

Jatkuvaan oppimiseen panostetaan 40 miljoonaa euroa. Rahoitus kohdennetaan erityisesti työikäisen väestön osaamisen kehittämiseen, heikkojen perustaitojen omaavien osaamisen vahvistamiseen sekä ikääntyneiden työllistymisen helpottamiseen. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö ja työ‐ ja elinkeinoministeriö valmistelevat yhteistyössä työelämän järjestöjen ja aluehallinnon kanssa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamista siten, että se voi aloittaa toimintansa vuonna 2021. Tavoitteena on siis työikäisen väestön osaamisen kehittäminen ja työllisyysasteen nosto.

Keskus toimii lähellä työelämää ja edistää työelämässä tapahtuvan oppimisen muotoja. Palvelukeskuksen hallinnosta ja ohjauksesta vastaavat opetus‐ ja kulttuuriministeriö ja työ‐ ja elinkeinoministeriö yhteistyössä työelämän järjestöjen kanssa. Tarkemmat hallinnolliset ratkaisut valmistellaan osana kokonaisuutta. Neljäs lisätalousarvio 2020 on osoittamassa 20 miljoonan lisärahoitusta jatkuvan oppimisen toimiin ja lisäksi 0,5 miljoonaa jatkuvan oppimisen digitaaliseen palvelukokonaisuuteen. Kokonaisuuden kehittämisessä on tarkoitus myös hyödyntää EU:n elpymisvälineen resursseja.

Tilaisuuden esitykset:

Jatkuva oppiminen ja palveluekosysteemi (Ville Heinonen, OKM)

Monialaiseet palvelut ja verkostoyhteistyö (Teija Felt, TEM)

Tilaisuuden nauhoite

Lisätiedot:

Martti Rantala, MYR-koulutusjaoston puheenjohtaja/Varsinais-Suomen ELY-keskus

p. 040 0438361

Esa Högblom, erikoissuunnittelija/Varsinais-Suomen liitto

p.0407760310