Learning Cafe Futures ennakointiryhmien yhteinen työpaja järjestettiin 25.11.2021

Learning Cafe Futures ennakointiryhmien yhteinen työpaja järjestettiin 25.11.2021

LEARNING CAFE FUTURES-ENNAKOINTIAKATEMIAN YHTEISPAJA 25.11.2021

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia järjesti ennakointiryhmien yhteisen työpajan torstaina 25.11 Turun Kupittaalla ICT -talossa Turun ammattikorkeakoulun tiloissa.

Tilaisuuden tavoitteena oli  tukea ryhmien toimintaa toimialarajat ylittävästi ja syventää skenaariovaiheen työskentelyä.  Ennakointiryhmät jakautuivat kolmeen pääryhmään, joissa työskentely tapahtui.

Teknologiaryhmä: Meri- ja valmistava teollisuus – Logistiikka – ICT-ala – Rakennus- ja kiinteistöala

Hyvinvointiryhmä: Lääkekehitys – Terveysteknologia – Sote -ja hyvinvointi

Kulttuuri- ja kaupparyhmä: Ruokaketju – Kauppa – Matkailu – Luovat alat

Ryhmät esittelivät toisilleen oman työnsä sen hetkistä tilannetta ja tuloksia, vertailivat niitä ja antoivat toisilleen virikkeitä. Tilaisuuden lopussa ryhmät kokoontuivat yhteen loppukeskustelua -ja yhteenvetoa varten.

Käyty yhteiskeskustelu on koottu Mentimeter-kyselyyn, joka löytyy TÄÄLTÄ

Käydyssä yhteiskeskustelussa pohdittaessa erilaisia ilmiöitä osaamisen ja työn muutoksen taustalla korostuivat mm. digitalisaatiokehityksen merkittävyys ja tähän liittyen myös ICT-alan ratkaisujen poikkileikkaavuus suhteessa muihin aloihin. Myös ilmastonmuutos ja heijastuma osaamisvaatimuksiin vähähiilisyysedellytysten ja ns. vihreän siirtymän muodossa puhuttivat osallistujia. Yhteiskunnallinen ja alueellinen eriarvoistuminen myös koulutuksen näkökulmasta oli vahvasti esillä keskustelussa. Energia-alan uusien ratkaisujen tarve ja siirtymän nopeus nähtiin vaikuttavan koulutusten sisältöihin. Jo lukuisista aiemmista keskusteluista tuttu teema moniosaajuden kasvavasta tarpeesta eri aloilla oli esillä ja samalla pohdittiin suhdetta geneeristen ja osaamisalaintensiivisten taitojen välillä. Monilla aloilla avustava henkilökunta on käynyt vähiin ja tiimityöskentely korostuu mikä johtaa moniosaajuuden kasvavaan tarpeseen. Myös digitalisaatio vaikuttaa. Kädentaitojen merkitystä pohdittiin tässä yhteydessä myös soveltuvuusnäkökulmasta.

Etä- ja hybridityön mallien pysyvyyttä pohdittiin myös tällä hetkellä ja vallitseva käsitys on että paluuta alkuperäiseen vanhaan toimintamalliin ei ole. Uusi tilanne on pysyvä, jossa työn tekemisen muodot ja paikkariippumattomuuden merkitys asiantuntija-aloilla jatkaa kasvuaan.

Lopussa pohjustettiin vielä osaamisen profiloinnin toteuttamista Mauri Kantolan alustuksen pohjalta. Esitys löytyy TÄÄLTÄ. Osaamisen profilointi on Ennakointiakatemiantyön keskeinen tavoite.

Ryhmien esitykset:

Meriklusteri

Valmistava teknologiateollisuus

Logistiikka

ICT-ala

Rakennus- ja kiinteistöala

Sote- ja hyvinvointi

Lääkekehitys

Terveysteknologia

Ruokaketju

Kauppa

Matkailu

Luovat alat

Lisätiedot:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija | Specialplanerare
+358 407760310
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands förbund
www.varsinais-suomi.fi

Comments are closed.