Työpajat

VARSINAIS-SUOMI ENNAKOI! KEVÄÄN 2020 TYÖPAJOJEN TULOKSIA

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on jatkanut tulevaisuusskenaarioiden kehittelyä eteenpäin myös keväään 2020 aikana.

Suomessa otettiin digiloikka maaliskuun puolivälissä, jolloin hyvin monet yhteiskunnan toiminnot siirrettiin verkkoympäristöön lähes yhdessä yössä. Näin kävi myös Ennakointiakatemian toiminnoille ja osaamistarpeiden ennakointityötä tehtiin verkkotyöpajassa 23.3. Tässä työpajassa keskityttiin valmistavan teollisuuden tulevaisuusskenaarioihin Vakka-Suomen näkökulmasta. Lisäksi verkkotyöpajassa ennakoitiin esimerkkiprofiilien kautta valmistavan teollisuuden osaamisprofiileja perspektiivinä 2030-luvun alku. Tilaisuuteen osallistui kolmetoista alueen koulutuksen järjestäjien, yrityskehitysorganisaation ja TE-hallinnon edustajia. Vakka-Suomen työpajan tuloksia löytyy allaolevasta:

Valmistavan teknologiateollisuuden skenaarioita erityisesti Loimaan seudun näkökulmasta rakennettiin 4.3.2020 Pemamek oy:n tiloissa Loimaalla.

Kuva: Mauri Kantola (Turku AMK) visioimassa

Tilaisuuden aluksi Ennakointiakatemian skenaarioguru Mauri Kantola esitteli neljä erilaista mahdollista kehityskulkua seudun teollisuuden näkökulmasta. Tämän jälkeen pienryhmissä kehiteltiin eteenpäin kolmea eri osaamisprofiilia eli asiantuntijainsinöörin, automaatio-operaattorin ja tehtaanjohtajan profiileita. Katso työpajan tulokset alta:

Helmikuun alussa Ennakointiakatemian porukka pohti merialan tulevaisuutta Naantalin kylpylässä yhdessä meri- ja teknologiafoorumin asiantuntijoiden kera. Alustavia skenaarioita ja profiileja oheisesta muistiosta:

 

VARSINAIS-SUOMI ENNAKOI! SYKSYN 2019 TYÖPAJOJEN TULOKSIA

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia järjesti syksyn aikana kaksi uutta työpajaa.

Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa keskusteltiin miltä tulevaisuuden työelämä näyttää. Tulevaisuuden työelämän sisältöjä pohdittiin osaamisen kehittämisen, teollisuuden, ympäristön ja ekologian, digitalisaation ja robotisaation, liiketoiminnan ja arvoketjujen sekä palvelujen näkökulmista.

5.11.2019 pidetyn työpajan tuloksia voit lukea täältä.

Toinen työpaja pidettiin niinikään Turun Ammattikorkeakoulun tiloissa 6.11. .Aiheena oli logistiikka-alan kehitys. Työpajan tuloksista voit lukea täältä.

Tilaisuudessa testattiin niin sanottua profiiliennakoinnin menetelmää siten, että logistiikka-alan kehitystä pohdittiin yhdistelmäajoneuvon kuljettajan, kuljetusyrityksen ja logistiikkakeskuksen näkökulmista.

Lisäksi skenaariotyötä on jatkettu alueellisissa työpajoissa marraskuun aikana Salossa, Loimaalla ja Uudessakapungissa sekä matkailualan osalta Naantalissa. Skenaariotyö jatkuu vuoden 2020 kevään aikana.

 

VARSINAIS-SUOMI ENNAKOI! KEVÄÄN 2019 TYÖPAJOJEN TULOKSIA

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia järjesti kevään aikana kuusi ennakointityöpajaa eri puolilla maakuntaa:

Työpajoihin osallistui yhteensä noin 160 varsinaissuomalaista yritysten, kuntien, kaupunkien, koulutuksen järjestäjien sekä TE- ja aluehallinnon edustajaa.

Kiitokset kaikille aktiivisille osallistujille ja asiantuntijoille!

TULEVAISUUSTYÖN TYÖVÄLINE: FUTURES PLATFORM

Työpajoissa hyödynnettiin Futures Platform -tulevaisuuden trendien seurantaohjelmistoa. Välineellä voidaan rakentaa näkymiä tulevaisuuden ilmiöistä ja kehityskuluista sekä tällä tavoin osallistujien kanssa muodostaa yhteistä tulevaisuuskuvaa Varsinais-Suomessa.

Alusta sisältää yhteensä yli 500 tulevaisuuden tutkijoiden koostamaa ja jatkuvasti päivittyvää muutosilmiötä. Aiheet kattavat mm. teknologisen, sosiaalisen, taloudellisen, poliittisen ja ympäristöön liittyvän kehityksen keskeiset ilmiöt.

Työpajoihin rakennettiin asiantuntijatyöryhmissä ja -keskusteluissa valmiit ilmiö -kartat eli ns. radarit. Yksittäinen kartta pitää sisällään noin 70-80 käsiteltyyn toimialan tulevaisuuteen keskeisesti liittyvää ilmiötä.

KUVA: LUOVIEN ALOJEN ILMIÖKARTTA (Lähde: Futures Platform)

TYÖPAJOISSA ENITEN KESKUSTELLUT ILMIÖT

Työpajoissa osallistujat saivat äänestää heidän toimialansa että Varsinais-Suomen tulevaisuuteen keskeisesti vaikuttavia ilmiötä sekä arvioida näiden merkittävyyttä sekä ajallista horisonttia vuoteen 2030 asti.

Valmistava teknologiateollisuus (Loimaa 25.3.2019)

 • Kiertotalous
 • Tutkintojen arvon lasku
 • Automaatio + robotiikka
 • Ikääntyvä väestö
 • Joukkoistaminen
 • Koulut ilman opettajia
 • Lentävät teolliset robotit
 • Merenkulku -robotiikka

Tilastokatsaus työmarkkinoihin ja osaamiseen:

ICT ja älykaupunki (Salo 26.3.2019)

 • Älykoti
 • Nopea matkustaminen
 • 5G-verkko
 • Esineiden internet (IoT)
 • Laajennettu urbaanitodellisuus
 • Liisattu elintaso
 • Logistiikan uusi aika
 • Osallistava demokratia
 • Pyörävaltatiet

Monialainen työpaja (Uusikaupunki 6.5.2019)

Tilastokatsaus työmarkkinoihin ja osaamiseen:

Meri- ja teknologiateollisuus (Turku 14.52019)

Tilastokatsaus työmarkkinoihin ja osaamiseen:

Matkailu (Raisio 16.5.2019)

 • Kokonaisasiakkuus
 • Lähimatkailu
 • Heikko sitoutuminen
 • Kaupungistuminen
 • Suuryhtiöt ja matkailukohteet
 • Terveysmatkailu
 • Vapaa-ajan arvostus
 • Vastuullisuuden kriteerit kiristyvät

Tilastokatsaus työmarkkinoihin ja osaamiseen:

 

Luovat alat (Turku 23.5.2019)

 • Yksityisyyden menetys 24/7
 • Etäläsnäolo
 • Henkilökohtainen hinnoittelu
 • Merkityksellisyyden merkitys (elämän merkityksellisyys nousee menestyksen rinnalle)
 • Henkilöbrändi
 • Jakamistalous
 • Kokonaisasiakkuus

Tilastokatsaus työmarkkinoihin ja osaamiseen: